Framåt för folkhälsan!

I Centerpartiet vill vi jobba aktivt för folkhälsan. Hälsofrämjande aktiviteter skall vara tillgängliga för alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation, religion/etnicitet eller sexuell läggning.

Det handlar om människors rätt och lika värde, men det är även en ren samhällsvinst. Alla aspekter av friskvård och hälsofrämjande räknas, bredd som elit men inte minst spontana aktiviteter. Vi vill öppna upp idrottsföreningars aktiviteter för fler, genom exempelvis cuper eller speciella stöd från kommunen till föreningar som har öppna aktiviteter, det vill säga utan att kräva medlemskap.

Det måste bli enklare att få tillgång till ytor för ung som gammal att kunna röra sig, sådana initiativ måste bejakas. Vad man gör ska vi som förtroendevalda inte bestämma, det vet respektive lokalsamhälle bäst, utifrån vad som efterfrågas. Men det är viktigt att inte kommunen som ägare av anläggningar försvårar sådana initiativ, även om de är lite utanför de gängse ramarna. Kommunens roll är att möjliggöra och stödja folkhälsofrämjande initiativ, och låta den ideella sektorn och enskilda initiativtagare genomföra dem. Passar det inte kommunens ”mall” för hur idrottsplatser ska användas så får vi ändra mallen! Goda exempel ser vi bland annat i Järle-Ervallabygden med egenspolade isbanor, boulebana vid hembygdsgården och spontan träning i såväl Idrottshallen som på Lyckevallen. I Centerpartiet använder vi ofta termen ”närodlad” när vi vill beskriva goda lokala initiativ och makt/inflytande nära den det berör. Vi vill vara tillmötesgående när lokala idéer leder till samarbeten mellan olika aktörer såväl inom staden som runt om i kommunen.
Ytterligare ett konkret exempel ser vi just nu i de samarbeten som växer fram vid bland annat Grenardjärvallen, en kommunal idrottsplats där ytor kan användas nästan hela dygnet. Samarbeten sker mellan olika föreningar och idrotter, småföretagare och människor med olika förutsättningar.

Vi kommer noga följa detta framöver då vi välkomnar att man vågar tänka nytt för att främja friskvård och ett friskt liv. Det ligger i hela kommunens intresse att vi inte låser oss till ”hur vi har gjort förr”. Inställningen måste vara att det är klart det går om det finns villiga intressenter som vill ta ansvar. Detta är en ren vinst för samhället, sjukvården och omsorgen. Det fysiska och psykiska välmåendet kommer stå som vinnare. Alternativet att alltid gå efter ”mallen” är bra mycket sämre och i vår värld inom det närodlade Centerpartiet inget alternativ.

Våra löften inför sensommarens val handlar om värderingar, närodlad politik, folkhälsan och trygga ansvarstagande beslut framöver. Vi tar inte till hårda ord, överbjudningar eller lättköpt plakatpolitik. Vi finns ute i samhället och i vardagen påverkar samhället i rätt väg för att Örebro kommun skall bli en ännu bättre plats att bo, verka och leva i.

Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunalråd,
listetta på kommunfullmäktigelistan,
Örebro kommun


Anders Olsson Centerpartiet, kretsordförande,
kandidat på kommunfullmäktigelistan,
Örebro kommun