Förbättrad samverkan kring synligt missbruk i Örebros stadskärna

De senaste åren har en utmaning uppmärksammats gällande missbrukare som vistas i citymiljön. Problembeskrivningen berör öppet missbruk och ordningsstörande beteende. Detta kan medföra brottslighet och oro för personer som uppfattas ha behov av stöd och hjälp. Vidare finns en oro för att yngre personer, i riskzon för socialt utanförskap finns i anslutning till etablerade missbrukare. Örebro kommun har genomfört en utredning och nu tar vi steg för att förbättra samordningen och arbetet kring denna grupp.

-          För att kunna förändra detta krävs långsiktiga och samordnade insatser både för att förebygga brott och att skapa trygghet. Vi har fått en genomarbetad rapport som har förslag på åtgärder från många olika aktörer och nu fattar vi i social välfärd beslut om de delar som finns inom vårt ansvar, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd och ordförande för programnämnd social välfärd.

Beslutsunderlaget redovisar vilka insatser/åtgärder som behöver beslutas och genomföras av lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun och City Örebro. Programnämnd social välfärd föreslås besluta att Socialförvaltningen får i uppdrag att anpassa sin organisation för att kunna kartlägga unga missbrukare i citymiljön och hjälpa i tid. Programnämnd social välfärd föreslås också besluta att utforma ett förslag till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med civilsamhället för uppsökande verksamhet i city.

-          Detta är inte en situation och en problematik som är unik för just Örebro. Vi har nu fått en utredning som innehåller många förslag på vägar framåt och nu beslutar vi om de delar som rör socialtjänsten och civila samhället. Förslaget innebär ett mer strukturerat arbete för att söka upp och erbjuda eller motivera vuxna med missbruksproblematik att ta emot hjälp, säger John Johansson (S), vice ordförande programnämnd social välfärd.

-          I missbrukargrupper finns många gånger ett stort förtroende för civilsamhället, på ett annat sätt än det förtroende man har för kommunala verksamheter. Genom ett riktat uppsökande arbete skapas förutsättningar för att enskilda missbrukare kan hitta alternativ till missbruk, säger Sara Maxe (KD), presidieledamot Programnämnd Social välfärd.

Mer info:

Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06
John Johansson (S): 076-551 54 45
Sara Maxe (KD): 070-245 73 71