Lyckat arbete när äldre skrivs ut från sjukhuset!

Programnämnd social välfärd fick igår torsdag del av en slutrapport kring koordinering av fortsatt arbete utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Frågan handlar om arbetet för att ta hem människor som är klara att skrivas ut från sjukhus och som behöver fortsatt vård i kommunens regi. Rapporten visar på positiva resultat och hittills har Örebro kommun inte haft några dygn med betalningsansvar på sjukhuset under 2018.

- Vi har arbetat medvetet med detta sedan långt innan lagen trädde i kraft. Det är ett stort engagemang från och bra samverkan mellan alla berörda som ligger bakom att det har gått så här bra. Jag är enormt tacksam för allt det viktiga arbetet som gjorts och som syftar till att ge individer en tryggare och mer samordnad upplevelse, säger Per-Åke Sörman (C) Ordförande i programnämnd Social Välfärd.

Den nya lagen ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ersätter den tidigare Betalningsansvarslagen. Syftet med den nya lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården, genom ökad samverkan runt individen. Syftet med projektet har varit att genom samordning skapa effektiva flöden för trygg och effektiv utskrivning, som stärker såväl omsorgen om den enskilde och ökar dennes delaktighet. Arbetet handlar också om hushållningen av de ekonomiska resurserna.

- Jag vill rikta ett stort tack till all personal som gjort att vi har klarat den nya lagstiftningen. Detta är ett komplext arbete och individerna är ofta sköra även om de är färdigbehandlade. Det är inte ett enkelt arbete så alla som jobbar med detta är värda en stor eloge, säger John Johansson (S), vice ordförande i programnämnd Social Välfärd.

- Utskrivningsprocessen är en komplex process som innehåller många olika moment för att människorna ska få ett tryggt mottagande i hemmet efter en sjukhusvistelse. Vi ser i slutrapporten att vi inte hade lyckats på samma sätt om vi enbart fortsatt med gamla arbetsformer. Detta visar på vikten av att hela tiden fortsätta att utveckla arbetssätten, säger Sara Maxe (KD), presidieledamot i programnämnd Social Välfärd.

Mer info:

Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06
John Johansson (S): 076-551 54 45
Sara Maxe (KD): 070-245 73 71