Örebros skolutveckling ska ske i samarbete med flera aktörer

Skolan är Örebro kommuns viktigaste prioritet. Det pekas ut både i den styrande majoritetens plattform för de kommande fyra åren samt i den budget som kommunledningen presenterar. Kommunledningen vill att alla barn i Örebro ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och menar att den resan börjar i skolan. Nu prioriteras arbetet ytterligare med att fler aktörer ska bli delaktiga i elevers skolgång och måluppfyllelse.

- Vi behöver tydligare arbeta utifrån barnets perspektiv och hur man gemensamt bäst stödjer det och inte utifrån den enskilda verksamhetens ansvar, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande. Vi kommer att prioritera skolans kompensatoriska uppdrag där fler barn ska få rätt stöd och förutsättningar genom att en ökad samordning sker mellan kommunens förvaltningar, men också genom ökat samarbete med exempelvis polisen och regionen.

En trygg uppväxtmiljö är avgörande för hur barn och ungdomar senare klarar vuxenlivet. Därför ska barn och ungas uppväxtvillkor och behov vara prioriterat i Örebro kommuns verksamhet. Ökad prioritet kommer att ges till arbete för att samordna insatser kring elever med såväl region och polis som andra berörda delar av kommunens verksamheter. Det kommer också att läggas ökat fokus på strategiskt arbete för att säkra tryggheten på skolorna. Under 2019 ska en plan göras för hur Örebro kommun som huvudman ska säkerställa en trygg och säker skola utan våld, hot och kränkningar. En samlad översyn på programnivå över hur tillgången till elevhälsa ser ut för grundskola och gymnasieskola ska slutföras och sedan skapas en plan för hur den kan göras tillgänglig för fler elever

- Samverkan mellan skolan och elevernas familjer måste stärkas, liksom samverkan kring barn och ungdomars uppväxtvillkor i det omgivande samhället, säger Marlene Jörhag (KD), tillträdande kommunalråd. Vi behöver helt enkelt ha ett tydligare arbetssätt där barnet och dess behov är i centrum och att skolans förebyggande och stödjande insatser ses i en större kontext. Det finns mycket bra kompetens i Örebro kommun, men verksamheterna måste överbryggas så att de barn och elever i behov av stöd verkligen får det så tidigt som möjligt. Här har även föräldrarna en oerhört viktig roll.

En annan viktig del i det fortsatta skolutvecklingsarbetet i Örebro kommun är att utvärdera och analysera de projekt och utvecklingsarbeten som bedrivits inom ramen för ”Topp 25 2025 – Skolutveckling tillsammans” och i de fall arbetet visat sig leda till förändring och förbättring, också implementeras och spridas.

- Skolan är en av våra viktigaste prioriteringar den kommande mandatperioden, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.  Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor för att klara sig bra i livet och därför behöver samordningen kring detta uppdrag prioriteras tydligare i arbetsformer. Skolan är idag en mer komplex verksamhet och hanterar fler saker idag än tidigare. Med en tydligt uttalad prioritering vill vi avlasta lärare och få fler funktioner från andra delar av samhället involverade för att eleverna ska må bra och klara skolan.

För mer information:

Kenneth Nilsson (S) 070-585 09 39
Per-Åke Sörman (C) 076-551 11 06
Marlene Jörhag (KD) 076-551 69 32