Örebro – en av de främsta svenska klimatkommunerna

Världen står inför stora klimatutmaningar. Den pågående temperaturökning som sker i dag till följd av utsläpp av växthusgaser till atmosfären kommer leda till katastrofala följder om vi inte stoppar den i tid.


Just nu möts världens ledare på FN:s årliga klimatmöte i Katowice, Polen med förväntning om att skapa en genomförandeplan för att nå klimatmålen som antogs i Paris 2015. I Örebro arbetar vi i samma anda med klimatfrågan och ser till att ta det lokala ansvaret i denna fråga. Vi är på god väg att nå målen, men mer arbete kommer att krävas.

Redan nu utgår kommunens arbete utifrån en klimatstrategi med mål om att minska örebroarnas klimatbelastning med 40 procent per invånare i Örebro som geografiskt område, och 80 procent per invånare för kommunen som organisation till 2020. Under 2019 kommer även ett hållbarhetsprogram tas fram som ska göra Örebro kommun till en föregångare i arbetet med hållbar utveckling. Vi ska vara med och lösa klimatproblematiken, arbeta utifrån agenda 2030 och bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås.

Den 10 och 11 december debatterar kommunfullmäktige förslagen till budget för Örebro kommun 2019. Många timmar av debatter kommer att äga rum om allt som är en kommuns ansvar. Vi kommer att debattera såväl skola som äldreomsorg. Vi kommer att behandla frågor om minskade klyftor och om trygghet. Vi kommer också att behandla frågor om hållbarhet, såväl social som ekonomisk och ekologisk. Vår budget fokuserar på en grön omställning i Örebro kommun. Med ett fantastiskt logistiskt läge, fina skogar och åkermark har Örebro potential att vara ledande i den gröna omställningen. Med det som utgångspunkt kommer vår budget att flytta fram positionerna för kommunens hållbarhetsarbete.

Kommunen är och ska fortsätta att vara en föregångare i arbetet för ekologisk och klimatsmart mat. Arbetet med att erbjuda ekologisk och mer närproducerad mat inom den kommunala verksamheten ska intensifieras medan matsvinnet och matens klimatbelastning ska minskas. Det måste även vara lätt att göra rätt. Därför ska kunskap inom miljö, klimat och hälsopåverkan från varor och produkter stärkas i kommunen. Detta är otroligt viktiga steg i att nå målet om ett grönare Örebro med stärkt lokal livsmedelsproduktion och mer hållbar mat.

Örebro växer, befolkningsökningen är stark och utbyggnadstakten är historiskt stor. Därför är det av yttersta vikt att forma och främja en hållbar utveckling som balanserar ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv, inte minst inom trafikområdet. Örebro är en bra cykelstad, men kan bli bättre. Fortsatt arbete för att underlätta för gång och cykel trafikanter under 2019 kommer därför prioriteras. Ytterligare mål för kommande år är att resandet med kollektivtrafik ska öka till förmån för bilåkande. Därför kommer kommunen att tillgänglighetsanpassa hållplatser, se till att tryggheten att åka kollektivt ökar, verka för fler pendlarparkeringar samt arbeta för att underlätta bussåkande.

Arbetet med att säkra rent vatten kommer även fortsatt prioriteras under 2019. I och med att Örebro växer, står även vatten och avloppssystemen inför stora utmaningar i framtiden. Därför behöver vi en säker dricksvattenförsörjning, goda avloppslösningar och god vattenstatus i våra vattendrag. Kommunen kommer därför arbeta med att säkra vatten och avloppsledningsnätet och förbättra vattenkvaliteten i kommunen.

Under 2019 kommer ett hållbarhetsprogram tas fram som ska göra Örebro kommun till en föregångare i arbetet med hållbar utveckling. Programmet kommer att utgöra navet i styrningen av Örebro kommun, och all vår verksamhet kommer efter att programmet har antagits följas upp gentemot dess långsiktiga och kvantifierade målsättningar. Vi ska se till att göra vår del för att förverkliga agenda 2030 och att de globala målen uppnås.


Kenneth Nilsson
Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun

Per-Åke Sörman
Centerpartiet, kommunalråd, Örebro kommun

Lennart Bondeson
Kristdemokraterna, kommunalråd, Örebro kommun