Många viktiga beslut väntar gymnasienämnden

Varje dag möter lärare, skolledare och annan personal elever i Örebro kommuns gymnasieskolor och möjliggör lärande för att klara gymnasiet och som i förlängningen bidrar till det livslånga lärandet. Politikens roll i detta är att följa utvecklingen, att fatta beslut om strukturer och att skapa förutsättningar som ger våra verksamheter och eleverna möjligheter.

Örebro kommun är en stor kommun, och vi fortsätter att växa. Frågor om barn och ungas uppväxtvillkor och förutsättningarna för att fler ska både komma in på och klara sig igenom gymnasieskolan är centrala för hur vi ska lyckas i framtiden. Örebro kommun styrs ytterst av den kommunövergripande budgeten (ÖSB) och av de kommunövergripande planer som finns, såsom drogpolitisk handlingsplan, HBTQplan och så vidare. Dessa dokument har vi i driftsnämnderna att utgå ifrån när vi sedan tar vår egen budget. Många av de saker som vi ser som viktiga och som vi också verkar vara överens med oppositionen om finns också som uppdrag beslutade av kommunfullmäktige.

Många uppdrag i ÖSBn kommer som samarbetsuppdrag, för att säkra att vi inte dubbeljobbar i kommunens olika verksamheter. Arbetet med att stärka elevhälsan är ett sådant uppdrag, arbetet mot droger är ett annat. Det är positivt att vi arbetar gemensamt mellan majoriteten och oppositionen i frågorna för vi är övertygade om att vi kommer längre då. På samma sätt har vi en tradition av att diskutera stora beslut som programutbud och ekonomi mellan alla partier innan beslut. Det avser vi fortsätta med. Men vi menar att det inte är antalet nya beslut på ett nämndsammanträde som är det viktigaste, utan att vi också håller i och håller ut. När vi har fattat ett beslut kan vi inte bara gå vidare till nästa utan vi måste också ge utrymme för att verkställa uppdraget och att följa upp det. Till exempel kan nämnas arbetet mot droger på gymnasieskolorna. Vi har detta i uppdrag redan i ÖSBn. Men vi bryter också ner det till ett eget arbete, som vi sedan också följer upp. Detta utvecklade arbete kan sedan leda till nya uppdrag både direkt från ÖSBn och via vår egen nämndbudget. Och så fortsätter det.

De åtgärder vi jobbar med i gymnasiet måste också synkas med fler. För att förbättra arbetet mot droger är samarbetet med såväl socialtjänst som polis och region av största vikt. Därför är det bra att dessa uppdrag inte bara är något som är upp till varje enskild nämnd utan att det finns ett gemensamt uppdrag att samverka som ska brytas ner till egna verksamhetsspecifika arbeten. I majoriteten kommer vi att fokusera på att utveckla arbetet för en stärkt elevhälsa och mot droger. Vi menar att detta är viktiga faktorer för att fler ska klara skolan. Under våren ska en ny handlingsplan mot droger antas och gymnasienämnden fick redan i december en kartläggning av elevhälsan som visade på möjlig utveckling av elevhälsan. Det gläder oss att det även i framtiden finns en önskan från oppositionen att vara med och fatta beslut och göra prioriteringar. Det ger nämnden bra möjligheter att både fatta beslut och att sedan också verkställa dem.

Elisabeth Malmqvist
Centerpartiet, ordförande Gymnasienämnden Örebro kommun

Kent Vallén
Socialdemokraterna, 1:e vice ordförande Gymnasienämnden Örebro kommun

Maria Landh
Kristdemokraterna, ledamot Gymnasienämnden Örebro kommun