Fokus på kompetensförsörjning i Vuxams budget för 2019

I torsdags fattade Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam) beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. Nämnden har ansvar för bland annat vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser samt försörjningsstöd och förfogar över drygt en halv miljard, 544 mkr, till insatser inom sitt ansvarsområde.


Verksamhetsplanen för 2019 pekar ut riktningen för året och fokuserar främst på insatser som kan stärka individer att gå från arbetslöshet till arbete eller studier samt satsningar på yrkesutbildning i syfte att bidra till arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.

- Att vi lyckas med kompetensförsörjningen är oerhört viktigt både ur ett individperspektiv men också för att säkra arbetsgivarnas behov av kompetens. Där ser jag att Campus Risbergska med sitt breda utbud av vuxenutbildning och vägledning spelar en central roll. Under 2019 vill vi även se över arbetet med validering och hur det kan bli ett ännu bättre verktyg för individer att synliggöra sin kompetens, säger Jessica Ekerbring (S) ordförande i Vuxam.

Både i kommunens övergripande budget samt i Vuxams egna planering finns ett tydligt fokus på att under 2019 utveckla den uppsökande verksamheten.

- För att på bästa sätt kunna erbjuda stöd till personer som idag står utanför arbetsmarknaden behöver vi i större utsträckning än i dag finnas på platser där människor som inte annars tar del av våra insatser rör sig. Det skulle till exempel kunna innebära ökad närvaro i bostadsområden för att informera om och motivera till vidare studier eller lämpliga arbetsmarknadsinsatser, säger Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) 1:e vice ordförande i Vuxam.


För mer information:
Jessica Ekerbring (S), ordf 076-496 85 13
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), 1:e vice ordf 073-58 34 612