Örebro arbetar aktivt mot våldsbejakande extremism

Frågan om människor som rest från Sverige till terrorgruppen IS aktualiseras nu på nytt då terrorgruppen alltmer faller isär och terrorgruppens medlemmar skingras eller hålls i fångläger vars framtid är osäker. Terrororganisationer är fruktansvärda. Övergreppen är omänskliga och det är oroande att tänka tanken att någon med kopplingar till IS finns i Örebro.


Det finns ett fåtal som lämnat Sverige för att fara till krigshärjade områden som andra flyr från. Vad som händer om dessa personer kommer tillbaka till Sverige och Örebro är en svår fråga att hantera och vi har stor förståelse för att människor kan uppleva otrygghet. Örebro kommun måste hantera situationen efter givna förutsättningar. Den senaste tidens händelser i Nya Zeeland och Nederländerna visar det komplexa arbete som krävs för polisen att förhindra allvarliga våldsbrott. Vi måste gemensamt jobba proaktivt för att få ett så säkert samhälle som möjligt.

De senaste tio åren har ett gediget arbete pågått för hur Örebro kommun bättre ska hantera det förebyggande arbetet kring social oro samt samarbeta med polisen. Kommunen är inte en dömande rättsinstans och kan därför inte arrestera personer vi misstänker för brott. Vi vill varken att personer ska radikaliseras till våldsbejakande extremism eller rekryteras till organiserad brottslighet. När det kommer till IS-återvändare så har både kommunen och polisen en god bild av vilka de är och vilka risker de innebär för samhället. Vi som politiker har haft en nära och aktiv dialog med polisen och kommunen bistår kontinuerligt med information för att underlätta deras arbete. Samarbetet med polisen är avgörande i de här frågorna.

Det förebyggande arbetet mot segregation och utanförskap är av allra största vikt och ska vara prioriterat. Vi satsar på ett brett främjande och förebyggande arbete, men också riktade insatser för personer och grupper som behöver stöd. Det är nyckeln till att förhindra att unga i socioekonomiskt utsatta områden ska utveckla en kriminell livsstil.

Vi har etablerat ett samarbete mellan de kommunala verksamheterna, näringslivet, civilsamhället, polisen och regionen. Vi har även i flera år samarbetat med andra kommuner, säkerhetspolisen och Center mot våldsbejakande extremism för att förebygga just våldsbejakande extremism.
Vi vet att frågan är komplex och vi behöver ha en samlad kompetens, en gemensam lägesbild och dela kunskap.

Vi vet att det är viktigt av integrationsskäl att bygga upp en bra relation mellan olika samhällsfunktioner och invånarna i hela Örebro. Som en del i det arbetet har vi valt att upprätta en socialtjänstfilial i Vivalla, tillsammans med fler andra samhällsfunktioner.
Samhällets riktade satsningar har lett till att polisen menar att det finns goda förutsättningar i Vivalla för att området är på väg bort från listan över de 23 mest social utsatta bostadsområdena. Den positiva utvecklingen måste fortsätta.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Örebro kommun som många bidrar till är i dag nationellt erkänt och andra kommuner tar inspiration från oss.
Vi är medvetna om att arbetet har lång väg kvar och att vi måste fortsätta framåt. Vi måste sluta svartmåla stadsdelar med sociala problem och klyftor och istället se både framgångar och reella problem för vad de är och agera därefter.


Kenneth Nilsson Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande Örebro
Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunstyrelsens vice ordförande Örebro
Lennart Bondeson Kristdemokraterna, kommunalråd