Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv

Centerpartiet i Örebro värnar om alla örebroares välmående. Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik. Vår lokala plattform för Örebro kommun är en stark och tydlig viljeinriktning. Att lova ut miljoner till höger och vänster före ett val är inte Centerpartiets melodi. En realistisk budget och en effektiv skattekrona är vårt mantra. Vi har inte som ambition att höja skatten utan istället nogsamt se till att våra skattemedel används så effektivt som möjligt.

Vi har en stark sammansvetsad kommunledning i Örebro som består av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vi har också stor hjälp från civila samhället och andra aktörer. Vi majoritetspartier har tillsammans tagit fram en budget vars huvudsakliga prioritering är att minska klyftorna mellan människor på olika sätt. Vi vill att alla ska ha förutsättningar till ett gott liv. Vi vill skapa möten mellan människor och riva eventuella barriärer.
Vår budget siktar mot en stärkt välfärd för medborgarna i Örebro kommun. De demografiska utmaningar som Örebro står inför, liksom arbetet med att fortsätta förbättra och bygga ut verksamheter och lokaler, kräver stora resurser. Ekonomin ska därför följas noggrant så att åtgärder som säkerställer välfärdens finansiering vidtas löpande.
Vi vill skapa en kommun med ett attraktivt näringslivsklimat. Det ska vara enkelt att starta och driva företag, det är där de flesta jobben skapas. Vi arbetar också för att alla barn i vår kommun ska få lika förutsättningar i skolan. För Centerpartiet är det kvalitet på skolan som är avgörande, inte vem som driver den.
Vi står för en närodlad politik och vill att makten ska finnas så nära människor som möjligt. Vi prioriterar att du ska kunna bo och verka i hela Örebro kommun. Ett exempel på det är vikten av den digitala infrastrukturen och kommunikationerna, både för företagande och boende i hela vår kommun.
Vi i Centerpartiet fokuserar på en realistisk grön omställning i Örebro kommun. Under denna mandatperiod ska kommunens styrsystem förnyas och styrningen ska utgå från FN:s hållbarhetsarbete, Agenda 2030.
Höstens val var ett värderingsval där vi lyssnade på människors upplevelser och fick ett ökat förtroende att förvalta kommande mandatperiod. Vi prioriterar och realiserar våra väljares önskemål. Örebroarna kan känna sig trygga med att vi tar vårt ansvar och arbetar hårt med att hålla våra prioriteringar och närodlade handslag.


Per-Åke Sörman
Kommunalråd (c)
Vice ordförande i Kommunstyrelsen