Arbetet mot droger i kommunens gymnasieskolor förstärks

En inventering av det förebyggande arbetet mot droger i gymnasieskolan, samt en nulägesanalys av droganvändning på skolorna visade i februari att elever idag har en större acceptans för användandet av droger. Trots väl fungerande rutiner krävs ytterligare åtgärder för att både minska tillgången och efterfrågan på droger. Idag antog gymnasienämnden en handlingsplan mot droger på de kommunala gymnasieskolorna.

Sedan i höstas har det genomförts en inventering av det drogförebyggande arbetet inom gymnasieskolan samt gjorts en nulägesanalys av droganvändning på skolorna. Resultatet visar att missbruk och försäljning av droger har blivit öppnare och att fler elever tycker att det är acceptabelt att använda narkotika och narkotikaklassade preparat. Det leder till att det är lägre trösklar in i missbruk för eleverna.

- Det är viktigt att säga tydligt att skolan ska vara drogfri. Vi beslutar nu om ytterligare åtgärder för att både minska tillgången och efterfrågan på droger. Till exempel kommer vi nu att börja arbeta med narkotikahundar i skolans lokaler efter Som en del i det förebyggande arbetet får alla lärare och elever ett utbildningsprogram om drogers konsekvenser för inlärningen. Syftet är framför allt att stärka eleverna i sitt ställningstagande och få dem att aktivt ta avstånd från droger, säger Elisabeth Malmqvist (C) ordförande i gymnasienämnden

Samtidigt som det idag finns en större acceptans för användandet av droger är det mycket som pekar på att narkotikaerfarenhet och missbruk inte har ökat fram till idag, men konsumtionsutvecklingen bland dem som använt narkotika visar på en viss ökning.

- Det kan exempelvis handla om att utbilda utvald personal på skolan som kan prata med eleverna och sprida korrekt information om droger, till såväl de elever som säger nej till droger som de som har en positiv inställning till droger. Frågan om droger i skolan är inget som skolan är ensamt ansvarig för, utan ett arbete tillsammans med flera verksamheter inom kommunen, bland annat Socialförvaltningen och Säkerhetsavdelningen, samt andra aktörer som till exempel Polismyndigheten, Kent Vallén(S), vice ordförande i gymnasienämnden.- Vid misstanke om missbruk av droger finns i dagsläget en väl fungerande rutin, som också generellt är väl känd hos rektorer. De elever som ertappas med droger får riktade insatser via Socialförvaltningen. Planen framåt är att ha både en förebyggande insats som riktar sig till alla elever, och en mer riktad förebyggande insats mot de elever som misstänks använda droger, säger Maria Landh (KD) ledamot i gymnasienämnden.


Mer info:
Elisabeth Malmqvist (C): 072-534 01 55
Kent Vallén (S): 073-555 25 51
Maria Landh: 073-0356439