Förbättrade betygsresultat i årskurs 9

Årets betygsresultat i årskurs 9 visar en ökning med tre procentenheter jämfört med fjolårets resultat. Över hälften av skolorna har förbättrat sina resultat. Bland annat Västra Engelbrektsskolan har ökat andelen behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram från 51 procent till 81 procent. Även Olaus Petriskolan och Navets skola har förbättrat sina resultat markant.

– Det är glädjande att se att betygsresultaten förbättras. Många av eleverna har gjort stora framsteg under året, även om inte alla lyckats bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, säger Marlene Jörhag (KD) ordförande i programnämnd Barn och utbildning.

– Våra skickliga skolledare och pedagoger har arbetat strukturerat och engagerat med undervisning och elevernas lärande. Flera av våra skolor har gjort betydande utvecklingsresor. Det finns också skolor som visar stor utveckling, men där flera elever trots det är obehöriga, säger förvaltningschef Margareta Borg.

Under läsåret har skolorna gjort flera insatser för att ge stöd till eleverna; ökat antalet lärare i klassrummet, arbetat med stödmentorskap och elevcoacher samt skapat individuella stödåtgärder.

– Det pågår ett arbete med att öka likvärdigheten mellan skolorna och stärka elevhälsan genom det riktade statsbidraget för Likvärdig skola. I sommar arrangeras även lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli, eller som inte blivit behöriga till gymnasiet, säger Linda Smedberg (S) ordförande Grundskolenämnden.

I Örebro kommun arrangeras lovskola under sommaren sedan flera år tillbaka. De elever som är aktuella för lovskola 2019 har fått en inbjudan under våren.

– Förra årets lovskola visade på positiva resultat. En tredjedel av de obehöriga eleverna anmälde sig och cirka en tredjedel läste upp betygen och blev behöriga, säger Seydou Bahngoura (C) vice ordförande Grundskolenämnden.

Kontaktpersoner
Margareta Borg, förvaltningschef Förskola och skola, 019-21 50 14, margareta.borg@orebro.se
Marlene Jörhag (KD), ordförande, Programnämnd barn och utbildning, 076-551 69 32, marlene.jorhag@orebro.se
Linda Smedberg (S), ordförande Grundskolenämnden, 073 544 91 10, linda.smedberg@orebro.se
Seydou Bahngoura (C) vice ordförande Grundskolenämnden, 070 476 77 80, seydou.bahngoura@orebro.se