Ett tydligare stöd till den enskilde

Svar till Robin Wingqvist angående förändringar inom centralt skolstöd.

Robin Winqvist kritiserar i NA den 26 augusti 2019 de styrande partiernas hantering av Centralt skolstöd. Under åren har centralt skolstöd växt. I en översyn av verksamheterna har man sparat det som fungerat väl och gett goda resultat.
Den största förändring som gjorts är att man avvecklat Kvalitetsutvecklarna som verksamhet. Idén med Kvalitetsutvecklarna startade i Örebro innan konceptet med förstelärare lanserades på nationell nivå. Istället för att sitta med dubbla ingångar till lärares vidareutveckling valde vi väg. Att fortsätta i samma hjulspår hade varit oansvarigt gentemot skolan i sin helhet.

En annan förändring är att verksamheter, så som Kompassen, som inte har kunnat svara upp mot efterfrågan på flexibilitet gentemot elevers individuella behov, har tagits bort. Kompassens huvudfokus var elever med utåtagerande beteende. I dag finns istället ett tydligare individuellt spår på centralt skolstöd, för att kunna möta varje enskild elevs behov och bättre kunna samverka med till exempel socialtjänst. Där ska man kunna fånga upp hemmasittare, såväl som elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer och de med normbrytande beteende. Hemmasittare har därför på intet sätt lämnats åt sitt öde som Winkvist verkar tro. Vid sidan av det individuella spåret finns också ett handledningsspår som vänder sig mot personal i skolorna.

Vi tror att ett tydligare stöd utifrån den enskildes verkliga behov leder till ökad måluppfyllelse och trygghet. De verksamheter som finns inom centralt skolstöd ska inte finnas för sin egen skull utan svara mot behoven hos våra unga. På samma sätt som kommunens verksamhet i sin helhet ska finnas till för medborgarna, inte tvärt om.

Marlene Jörhag
Kristdemokraterna, ordförande för programnämnd Barn och utbildning

Jessica Ekerbring
Socialdemokraterna, vice ordförande för programnämnd Barn och utbildning

Elisabeth Malmqvist
Centerpartiet, presidieledamot programnämnd Barn och utbildning