Örebro kommun och Region Örebro län skriver avtal om jättesatsning på spårvagn på hjul

llustration: Anders Lind, Örebro kommun

Örebro kommun och Region Örebro län tecknar samverkansavtal för BRT, Buss rapid transport. Alla städer som växer behöver utveckla sitt trafiknät, vissa städer har tunnelbana, andra spårvagn. Vi väljer att satsa på BRT, det kan beskrivas som spårvagn på hjul. BRT har har spårvagnens effektivitet men kostar mindre att investera i, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd i Örebro med ansvar för samhällsbyggnad.

Samverkansavtalet innebär att Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans inför BRT i Örebro för att ta sig an framtidens trafikutmaningar. BRT har diskuterats under en längre tid mellan Region Örebro län och Örebro kommun och nu finns ett avtal med tidplan och uppdelning av del i genomförande och finansiering klar.
BRT står för bus rapid transit, eller som det av vissa trafikplanerare kallas, ”Superbussar”. Konceptet kan liknas vid spårvagnar eftersom de har hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser där de inte behöver svänga ut och in från vägen. Till skillnad från spårvagn är dock anpassade busslinjer mycket billigare och kan transportera fler resenärer, säger Nina Höijer (S), regionråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.
BRT-system är ett beprövat trafikslag som finns på alla kontinenter. I Sverige har Malmö med framgång infört en BRT-lösning.
Enligt prognoserna för ett växande Örebro kommer antalet resor som görs varje dag år 2040 att vara 35 procent fler än i dag. Då behöver fler resor göras med cykel eller kollektivtrafik för att vägarna inte ska bli helt igenproppade med bilar, säger Linda Larsson (C), vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun.
Införande av BRT ska bidra till utvecklingen mot de uppställda målen i Region Örebro läns Regional Utvecklingsstrategi och Trafikförsörjningsprogrammet, dvs att år 2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen 5 miljoner fler resenärer jämfört med 2015, och i Örebro kommuns Trafikprogram, dvs att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska utgöra 60% år 2020.
Att införa BRT kommer ha många positiva fördelar inte bara för centrum i Örebro. Om vi ökar framkomligheten inne i Örebro får till exempel landsortsbussar lättare att ta sig in och ut från staden, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län.
Förslaget till BRT-lösningen i Örebro består av två linjegrenar som förbinder Brickebacken-Universitetet-Centrum med områdena Mellringe och Vivalla.
Första etappen som planerar är sträckan mellan Brickebacken-Tegnerlunden, säger Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län.
Därefter kommer sträckorna Resecentrum mot Mellringe och Vivalla att byggas.
Längst dessa sträckningar är befolkningstätheten hög. På väg mot Mellringe ligger områdena Varberga och Hjärsta. I Varberga pågår arbete med ny detaljplan för att möjliggöra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. De kommande BRT-etapperna bör tillkomma snart efter att etapp 1 är klar, säger David Gelinder (KD), presidieledamot i programnämnd Samhällsbyggnad i Örebro kommun.

Kontakt:
Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun – 070- 277 67 57
Linda Larsson (C), vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun – 070- 590 82 06
David Gelinder (KD), presidieledamot programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun – 0721- 43 34 90
Henrik Emilsson, projektledare, Örebro kommun - 019-21 14 30

Nina Höijer (S), regionråd samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län - 019-602 74 23
Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län - 070 296 61 71
Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län - 070 642 64 79
Jan Berglöf, strateg/analytiker, Region Örebro län – 019-602 39 53