Samverkan med civilsamhället bidrar till hållbar samhällsutveckling

Örebro kommun har en tydlig ambition att utveckla och främja samverkan med civilsamhället. Därför har Kommunstyrelsen idag fattat beslut om en reviderad överenskommelse mellan det civila samhället och kommunen.
I civila samhället ingår till exempel nätverk, ideella föreningar, stiftelser, studieförbund, trossamfund, sociala företag med mera. Örebro kommun stöttar det civila samhället genom bland annat föreningsregister, lokaler, föreningsbidrag samt med råd och stöd.

- Det är viktigt att vi skapar goda förutsättningar för civilsamhället. Där finns en enorm kunskap och en utvecklingskraft. Kommunen och det civila samhället behöver varandra för att kunna möta de utmaningar vårt samhälle står för. Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd (C).

Förra våren genomfördes en översyn av den överenskommelse om samverkan i Örebro mellan civila samhället och kommunen som antogs 2010. Processen har i sig varit ett sätt att skapa engagemang kring samverkansfrågor och för överenskommelsen.

- Kommunen tar inte fram en överenskommelse för sin egen skull. Det görs för att föreningarna i Örebro ska veta vilka förväntningar de kan ha på kommunen, och tvärt om. Ett fungerande samspel bygger på att man förstår varandras förutsättningar och delar på både mödor och möjligheter, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I överenskommelsen listas åtaganden som både kommunen och det civila samhället ska uppfylla. Det gäller till exempel att ta initiativ till dialog och bjuda in varandra i ett så tidigt skede som möjligt i relevanta processer. Kommunen och civilsamhället åtar sig genom denna överenskommelse att bidra efter förmåga till en hållbar samhällsutveckling i Örebro.

- Platser och sammanhang där människors möts och interagerar är ovärderligt för vårt samhälle som helhet. Det civila samhället bidrar till gemenskap och nytta på ett sätt som det offentliga inte kan göra, genom att vara både mötesplatser och platser där människor praktiserar demokrati, integration och motverkar utanförskap och ensamhet, säger Lennart Bondesson, kommunalråd (Kd).

Överenskommelsen gäller under perioden år 2020 - 2023. Om en förening vill ansluta sig till överenskommelsen kan det göras digitalt via orebro.se eller via blankett som hämtas på Rådhuset eller Föreningarnas hus.

Per-Åke Sörman (C) Ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 076-551 11 06
Kenneth Handberg (S) Kommunstyrelsens ordförande, 070-585 09 39
Lennart Bondeson (Kd) Kommunalråd, 070- 326 24 08