Hyrorna höjs för att kunna garantera välfärden

Örebro kommun, och hela välfärden, står inför stora utmaningar. Antalet äldre ökar kommande år kraftigt. Det gör att vi behöver mer pengar till fler anställda, till fler boenden och till en god kvalitet i välfärden.

I december förra året fattade Programnämnd social välfärd ett beslut om att införa en enhetlig hyressättning på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden som bygger på den så kallade bruksvärdesprincipen. I samband med det beslutet justerades hyrorna för första gången på mycket länge - i vissa fall för första gången på över 20 år. Hyrorna har med andra ord kunnat ligga kvar på 20 år gamla nivåer, vilket har inneburit att hyreskostnaderna kraftigt har subventionerats genom åren. Detta har uppdagats i den breda översynen av kommunens ekonomi som gjorts och en konsult har tagit fram en modell för hyror som nu har införts.
Informationen kom via ett brev till alla berörda boende. Det brevet har skapat oro och frågor vilket inte minst setts på insändarsidan i denna tidning. Många hyror kommer att justeras upp kraftigt.

Vi vill nu svara på en del frågor som har kommit in från berörda samt förhoppningsvis skingra en del oro.
De personer som bodde på vård- och omsorgsboende när beslutet togs får maximalt 700 kronor i hyreshöjning första året och däromkring kommande år. Det kan alltså dröja i flera fall 6–7 år innan hyreshöjningarna är fullt införda. Den genomsnittliga hyreshöjningen är ungefär 2 000 kronor. Fördelar man den på de senaste 20 åren då hyran inte justerats blir det hundra kronor per år.

Ingen person kommer behöva flytta från sitt boende. I brevet som har skickats ut uppmanas boende att söka bostadstillägg. Bostadstillägg är inte ett bidrag utan ett skattefritt tillägg till pensionen som man kan ha rätt till om man har låg pension och hög bostadskostnad. Taket i bostadstillägget höjdes vid årsskiftet och kommer i många fall täcka de höjda hyreskostnaderna.
Bostadstillägg är en rättighet och kan betyda många tusenlappar per månad i ökad inkomst för den enskilde - det är viktigt att söka det om man har rätt till det. Höjd hyra leder i många fall dessutom till sänkt vård- och omsorgsavgift - i vissa fall till och med att enskilda får 0 kronor i vård- och omsorgsavgift.
Det gör att hyreshöjningen för många inte kommer att påverka ekonomiska utrymmet överhuvudtaget. Men för kommunen kommer det totalt sett innebära mycket pengar i ökade hyresintäkter.
Det är pengar som vi kommer behöva för att kunna fortsätta att bygga ut och säkerställa kvaliteten i välfärden framöver. Örebro kommun växer och även välfärden kommer växa i takt med den ökande befolkningen och de ökande behoven.

John Johansson
Socialdemokraterna, ordförande

Anna Andersson
Kristdemokraterna, vice ordförande

Annika Tholster
Centerpartiet, presidieledamot programnämnd Social välfärd