Kvinnerstagymnasiet söker en ny väg

Svar till Kurt Gustafsson och debattartikeln:
”Kvinnerstaskolan är en viktig resurs för framtiden,” NA 24 februari.

Insändarskribenten poängterar att Kvinnerstaskolan är en betydelsefull resurs för livsmedelsförsörjningen och undrar hur resursen Kvinnerstaskolan i sammanhanget ska nyttjas och i ett framtida hållbarhetsperspektiv utvecklas.
De gröna näringarna är viktiga både för landet och regionen. Jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare inom området utgör en viktig del av Sveriges arbetsmarknad och livsmedelsförsörjning. De gröna näringarna står även för möjliga lösningar på klimatproblematiken och spelar en nyckelroll i den cirkulära ekonomin.
Vi håller med om debattartikelns andemening och anser att frågan om en hållbar livsmedelsförsörjning och arbetet med agenda 2030 är viktigt. Att möjliggöra utbildning inom de gröna näringarna är därför en del i arbetet, men det är långt ifrån hela lösningen.

Vi ser i dag att allt färre elever söker till naturbruksprogrammet. Förra läsåret kunde inte lantbruksinriktningen starta då endast fem personer sökt den inriktningen. Lantbruksinriktningen är en av tre inriktningar (Djur och Skog är de två andra) som erbjuds i Örebro. Med denna typ av siffror blir det tydligt att det är fler aktörer i samhället än Kvinnerstagymnasiet som behöver ta ansvar för att livsmedelsförsörjningen och samhällsberedskapen upprätthålls på ett bra sätt.

För att Örebro ska bli en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun behöver vi möjliggöra den omställning som krävs även utanför kommunens egna verksamheter. I detta arbete spelar näringslivet en viktig roll genom att identifiera, utveckla och leverera lösningar för den cirkulära ekonomin. Ett viktigt steg för kommunen är därför att möjliggöra en god utbildning inom de gröna näringarna. Därför pågår ett arbete med att utveckla hela naturbruksprogrammet i syfte att göra det mer attraktivt och mer relevant för branschen, vilket i sin tur ska öka intresset för utbildningen. Örebro kommun har inlett ett samarbete med LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, för att tillsammans utveckla en mer modern naturbruksutbildning.

Utvecklingen av Naturbruksprogrammet harmonierar tydligt med hur utbildningen ser ut på andra håll i landet. Den skolförlagda yrkesutbildningen planeras genomföras på kommersiellt lantbruk istället för att skolan har egna speciallokaler som innebär stora investeringsbehov. Detta vägval innebär att utbildningen på den fysiska platsen Kvinnersta kommer att bli "smalare men vassare". Utbildningarna kommer att finnas kvar men utvecklingen av naturbruksprogrammet och utvecklingen av Kvinnerstaskolan som fysisk plats kommer delvis att gå skilda vägar. Exakt hur den fysiska platsen ska utvecklas på de delar av området som inte längre kommer vara skola är något som kommer hanteras i en parallell process, vid sidan av utvecklingen av gymnasieutbildningarna.
Kortfattat så är svaret på den övergripande frågan att det pågår ett utvecklingsarbete inom kompetensförsörjningen till de gröna näringarna. Arbetet tar nya vägar genom ett fördjupat samarbete med LRF och en närmare samverkan med branschen.

Marlene Jörhag
Kristdemokraterna, ordförande programnämnd Barn och utbildning

Jessica Ekerbring
Socialdemokraterna, vice ordförande programnämnd Barn och utbildning

Elisabeth Malmqvist
Centerpartiet, ordförande Gymnasienämnden