EN BUDGET SOM VÄRNAR VÄLFÄRDEN I HÅRDA EKONOMISKA TIDER

- För att stärka upp äldreomsorgen görs en riktad satsning på 15 miljoner kronor med ett tydligt uppdrag om att bemanningen inom vård- och omsorgsboende ska utökas, säger Jimmy Nordengren (C), tillträdande kommunalråd.

Med en demografisk utveckling där andelen äldre och yngre blir allt större ökar utgifterna för välfärden. Att bygga nya äldreboenden, skolor och förskolor leder självklart till högre driftkostnader. Därför är det viktigt att Örebro kommun nu hushåller med befintliga lokaler och resurser på bästa sätt.

Investeringar som senareläggs leder till 40 miljoner kronor i mindre driftskostnader. Också den kommunägda bolagskoncernen får ytterligare uppdrag att göra åtgärder för att minska kommunens driftkostnader. Många stenar harvänts i budgetarbetet, för att minska behovet av effektiviseringar.

- Det gäller att alla verksamheter under kommunens hägn drar åt samma håll för att lösa det ekonomiska läget både nu och på lång sikt. Vi har tillsammans som kommunledning sett över kommande investeringar för att mildra kraven på effektiviseringar ute i verksamheterna som till exempel skola och äldreomsorg, säger Jimmy Nordengren (C), tillträdande kommunalråd.

Sammantaget innebär det att de generella effektiviseringarna i budgeten går från innevarande års 276 miljoner kronor till 70 miljoner kronor för 2021. Då har kommunen inte räknat in riktade statsbidrag till skola och äldreomsorg. Örebro kommun kommer därför att röra sig med samma nivå på välfärdens ramar 2021 som 2020, trots lågkonjunkturen.

Förra årets budget var historisk på grund av det nya arbetssättet utifrån de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Nu fortsätter detta arbete att genomsyra verksamheten.

- De globala hållbarhetsmålen innebär både olika typer av klimatmål men också bland annat mål för social hållbarhet. Att jobba efter Agenda 2030 är av stor vikt för framtidens Örebroare, säger Jimmy Nordengren (C), tillträdande kommunalråd