STÄRKER ARBETSMILJÖARBETET MED 15 MILJONER KRONOR

På grund av Coronapandemin satsar Örebro kommun 15 miljoner kronor extra för att utöka stödet för kommunens medarbetare och deras arbetsmiljö.

Insatsen innebär att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt förvaltningen att säkra en god arbetsmiljö och minimera riskerna för ohälsa i samband med pandemin. Pengarna kommer kunna användas till bland annat chefsstöd och vikariekostnader i samband men arbetsmiljöåtgärder.

- Situationen på flera arbetsplatser i kommunen är svår för både medarbetare och chefer just nu utifrån pandemin. Det utökade stödet innebär att de som arbetar i hårt utsatta verksamheter får bättre förutsättningar till en god, säker och hållbar arbetsmiljö, säger Jimmy Nordengren (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Tidigare i höstas har Örebro kommuns HR-avdelning genomfört en kartläggning genom att intervjua i princip alla verksamhetschefer för att få en uppfattning av den rådande situationen i verksamheterna. Överlag har arbetsmiljön naturligt blivit prioriterad men det finns en oro över hur personalen ska orka med i längden eftersom pandemin är svår att överblicka.

Finansiering av insatser för år 2020 sker inom ramen för kommunstyrelsens gemensamma verksamheter och att det för år 2021 budgeteras ett belopp för ändamålet motsvarande 15 miljoner kronor med avräkning motsvarande de medel som förbrukats under 2020.

Finansieringen av det budgeterade beloppet 2021 sker genom att utrymme flyttas från kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser till kommungemensamma verksamheter.