OMTAG FÖR RIDANLÄGGNINGEN I KARSLUND

2016 gavs ett uppdrag till Fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att utveckla ridanläggningen i Karlslund. Kostnaderna har visat sig avsevärt högre än vad som är budgeterat för, och därför har nu beslut tagits att projektet behöver omarbetas för att få en så bra anläggning som möjligt.

I arbetet har föreningen varit involverad och lämnat input till projektet. Ombyggnationen av ridanläggningen kommer att flyttas fram ett år och Örebro kommun fortsätter arbetet för att utveckla ridanläggningen för att få till en så bra miljö som möjligt för ridskoleelever, hästar och personal.

- Projektet varken stoppas eller pausas utan fortgår med framtagande av nya handlingar för att hålla ner kostnaderna samtidigt som det behöver anpassas till platsens unika förutsättningar säger Alexandra Royal (C) vice ordförande fritidsnämnden

Karlslundsområdet har särskilda och unika förutsättningar med vattenskydd och kulturreservat, detta gör att projektet särskiljer sig från andra typer av byggprojekt med extra försiktighetsåtgärder och gestaltningskrav. Nya projekteringshandlingar behöver tas fram och att till exempel materialval och gestaltningskrav ses över en gång till. Arbetet tar inte mer än några månader men i och med att ombyggnationerna inte kan göras när hästarna är inne i stallet mycket på vinterhalvåret behöver projektet skjutas på ett helt år.