Mer pengar till skola och trygghet

Kommunledningen i Örebro har kommit överens om stärkta medel till skola och trygghetsåtgärder. Totalt handlar det om 15 miljoner kronor, medel som frigörs utifrån uppskrivna skatteprognoser.

Corona-pandemin påverkar samhällets alla delar på ett eller annat sätt. De ekonomiska konsekvenserna av dess framfart har varit oförutsägbara, vilket skapat osäkra skatteprognoser.

Av de 15 miljoner som avsätts kommer 12 miljoner gå till skolan. Medlen är ett permanent tillskott och programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att fördela pengarna vidare, med gymnasieskolan som prioriterad mottagare.

Pengar kommer också gå till trygghetsåtgärder med en miljon kronor till det brottförebyggande arbetet, pengar som kommunstyrelsens utskott för förebyggande arbete (KSUS) kommer förfoga över. Ytterligare en miljon kommer tillfalla Socialnämnden och deras trygghetsskapande arbete för ungdomar.

- Det här tillskottet innebär extra resurser till det förebyggande arbetet. Vi behöver jobba aktivt på flera fronter, inte minst för att öka det trygghetsskapande arbetet och det psykiska välmåendet bland unga, säger Jimmy Nordengren (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

En miljon kronor går också till att förbättra belysningen och skapa tryggare miljöer i staden. Det är tillfälliga medel under 2021 som möjliggör nödvändiga insatser men är också en del i det långsiktiga arbetet som är initierat för att säkerställa en långsiktigt god och fungerande belysning i Örebro kommun.

Beslut fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari.