Effektiv vaccination går före snabbtester

Örebro kommun har varit bland de snabbaste i landet med att vaccinera äldre personer på vårdboende. Innan nyår hade samtliga som önskat få vaccinet mot covid-19 fått sin första dos, den andra dosen gavs under förra veckan.

I samband med Vårdboendenämndens sammanträde den 28 januari kom Liberalerna och Moderaterna med ett ledamotsinitiativ om att snabbtesta all personal på vårdboenden inför varje arbetspass i syfte att upptäcka covidsmitta. Ett förslag som avslogs av alla andra partier i nämnden.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vård- och omsorgsförvaltningen har också regelbunden dialog med Smittskydd på regionen som inte förordat snabbtester av personal på vårdboenden i Örebro. Snabbtesternas tillförlitlighet är osäker särskilt när det gäller negativa svar. Ett positivt svar kan man mer lita på, säger Gunhild Wallin (C) ordförande i Vårdboendenämnden.

Att införa snabbtester av all personal bedöms också vara både personal- och tidskrävande, resurser som just nu behövs för att säkra vaccinationen till övriga äldre inom förvaltningen.

I artikeln i NA framkom också felaktigheter som majoriteten (S+C+KD) önskar förtydliga. Statsbidraget till äldreomsorgen på 54 miljoner är inte tillfälliga medel, utan permanenta. Politikerna ställer sig också undrande till uttalandet att Moderaterna och Liberalerna drivit frågan om snabbtester sedan mars förra året. I nämnden har de inte lagt några konkreta yrkanden. Däremot har Moderater och Liberaler liksom övriga ledamöter haft mycket frågor kring provtagning, skyddsutrustning och vården vid covid-19 på nämndens sammanträden.

Gunhild Wallin (C), ordförande Vårdboendenämnden

Tfn: 070-533 77 26