Äldreomsorgen och det förebyggande arbetet är prioriterade områden när programnämnd Social välfärd fattar beslut om budget

Den här veckan fattar programnämnd Social välfärd beslut om hur stadsbidraget på 54 miljoner till äldreomsorgen ska fördelas. Därutöver nämns tidigare insatser i det brottsförebyggande arbetet, missbruksproblematik, ofrivillig ensamhet, ökad kvalitet inom äldreomsorgen samt stöd till föreningar som politiska prioriteringar inom programnämndens budget för 2021.

Tidiga insatser riktade mot unga som riskerar hamna i kriminalitet, missbruk och/eller gängkriminalitet är det tredje fokusområdet. Programnämnd, Socialnämnd och Funktionsstödsnämnd ska prioritera kartläggning, analys och uppföljningar för att skapa evidensbaserade insatser, detta ska ske genom samverkan och dialog med andra aktörer, såsom skola, region, polis för att säkerställa ett väl fungerande arbete riktat mot unga. Att utveckla redan pågående arbete, med exempelvis sociala insatsgrupper, fältassistenter och familjecentraler är av stor vikt.

- Det är viktigt att vi politiskt fortsätter att prioritera det förebyggande arbetet på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. Det är en skyldighet vi har gentemot våra barn och unga och det är ett led i att nå ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger Annika Tholster (C), presidieledamot i programnämnd Social välfärd.

Utöver detta ser den politiska ledningen att det är politiskt prioriterat att en pott för utvecklingsmedel för föreningar tas fram, så att nya föreningar, föreningar påverkade av pandemin och föreningar med innovativa lösningar på kommunens och samhällets utmaningar kan ges stöd.