Utökat samarbete med civilsamhället är ett mål

Ett år med corona. Vi summerar säkert alla vad det här året inneburit, för en själv som individ, för sin familj och sitt sammanhang. De flesta av oss tecknar kanske inte ner de utmaningar och prövningar som varit utan bär med oss vissa minnen och glömmer andra.

För oss som politiska företrädare i funktionsstödsnämnden blev det väldigt tydligt vad det här året fört med sig när vi fattade beslut om vår årsberättelse. Där vävs bitarna ihop och texter sammanfattar året som varit, både medgång och motgång. Hur vår förvaltning, personal och servicemottagare agerat för att minska smittspridning, överkommit hinder, försökt anpassa sig efter nya restriktioner och tänjt på sin flexibilitetsförmåga. I samförstånd och ödmjukhet kunde vi som enig nämnd, majoritet och opposition, ställa oss bakom årsberättelsen. Vi känner en uppriktig tacksamhet för det goda arbete som gjorts på så många håll och en stolthet över alla som strävsamt arbetat för att hitta lösningar i en prövningens tid.

Med tillförsikt blickar vi också framåt mot ett nytt år och idag lägger fram en plan för vad vi vill arbeta med under 2021. Vi ser att det finns många goda krafter i det civila samhället som vi behöver knyta närmre våra verksamheter. Det finns en upparbetad relation till flera föreningar som vi ska fortsätta att värna men vi behöver också sträcka ut en hand till fler parter och söka nya sätt att samarbeta. Det gör vi för att möjliggöra för personer att hitta sysselsättning hos externa aktörer och för att skapa en aktiv och meningsfull fritid för fler servicemottagare. Den här inriktningen är gemenskapsfrämjande och ett sätt att bryta den sociala isolering som finns, vilket är viktigt inte minst i spåren av pandemin.

Vi vill på olika sätt också bidra för att stärka den demokratiska ådran inom våra verksamheter och öka människors egenmakt. Det ligger i funktionsstödsnämndens grunduppdrag att arbeta för att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Detta sker exempelvis genom att i det dagliga arbetet stödja och arbeta för att öka våra servicemottagares självständighet i kontakter med samhället. Men vi ser också positivt på det barnråd som nyligen är instiftat och som möjliggör för unga personer att ha inflytande och påverka.

Vi är också glada över att flera nya gruppbostäder är under uppbyggnad i Örebro. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda ett nytt hem till fler personer och hälsa nya medarbetare välkomna.

Georg Barsom
Kristdemokraterna, ordförande Funktionsstödsnämnden

Frederick Axewill
Socialdemokraterna, vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Tina Fingal Swens
Centerpartiet, ledamot Funktionsstödsnämnden