Fortsatt högre habiliteringsersättning i Örebro

Örebro kommun rekvirerar drygt 6 miljoner kronor i statliga medel för att kunna bibehålla en högre habiliteringsersättning.

Medlen kommer att användas till att fortsatt finansiera den höjda habiliteringsersättningen på 40 kr för halvdag och 60 kr för heldag och två ”extra utbetalningar” i juni respektive december.

I december 2020 fanns cirka 630 deltagare med planerad närvaro i den dagliga verksamheten. Habiliteringsersättning betalades ut utifrån närvarodagar hel eller halv dag till en kostnad motsvarande 10,2 mnkr inklusive ”extrautbetalningar” 2020.

- När vi införde höjningen valde vi att fördela en sommar- och vinter”bonus” och inte en generell höjning vilket var ett önskemål från intresseföreningarna och något vi fortsätter med, säger Annika Tholster (C), presidieledamot i Programnämnd Social välfärd.
Beslutet fattas av Programnämnd Social välfärd den 8:e april.

Bidragets villkor med anledning av covid-19 fortsätter under 2021.
Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet kan vara hindrande att delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller sjukdom bland personal. Det kan även bero på att kommunen med anledning av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet eller inte kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs. För att bemöta detta ändras villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget får användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av smittorisk.