Kvaliteten höjs i äldreomsorgen - stärkt medicinsk kompetens och specialistutbildningar för sjuksköterskor i fokus

Coronapandemin har visat på att äldreomsorgen i Sverige inte bara behöver tillföras resurser utan också utvecklas kvalitetsmässigt. Den politiska majoriteten kommer att på kommande sammanträde med Programnämnd social välfärd besluta att fördela 5 miljoner från det riktade statsbidraget till äldreomsorgen till kvalitetssatsningar som bland annat innebär ökad medicinsk kompetens och möjligheter till specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna riktar resurserna till:

• vårdlärare för att vidareutbilda redan anställda undersköterskor,
• betald specialistutbildning för sjuksköterskor,
• medicinsk strateg med läkarkompetens,
• utvecklingsledare inom optimal bemanning samt
• utvecklat säkerhetsarbete för krishantering och arbetet med våld i nära relation inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vårdlärare anställs för att kunna genomföra äldreomsorgslyftet av undersköterskor. Det innebär att undersköterskor ges vidare kompetensutveckling med bibehållen lön. Vårdlärarna kommer att kunna utbilda 150–200 studenter per termin i en satsning där dels undersköterskor får en kompetenshöjande insats samtidigt som de personer som vikarierar kommer att utbildas till vårdbiträde.
Även sjuksköterskor ska erbjudas betald utbildning under tiden som de vidareutbildar sig inom distriktssjuksköterska, eller specialistutbildning inom psykiatri och geriatrik.

Hemsjukvården drivs med ett delat huvudmannaskap mellan region och kommun. Upprepade utredningar och utvärderingar har visat att det finns problem i samordning av vård och behov av att höja den kommunala medicinska kompetensen. Därför ska Örebro kommun anställa en medicinsk strateg med läkarkompetens som ska ha en mer medicinsk samordnande roll, för både de som har hemsjukvård eller bor på särskilt boende. Den medicinska strategen ska bland annat kunna få i uppdrag att bidra i utredningar och utveckling av utbildningar, vara stöd i det medicinska huvudansvaret samt delta i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningens olika aktörer i syfte att säkerställa fungerande strukturer för vården av äldre i kommunen.

I ett led att nå heltid som norm inom äldreomsorgen och ta itu med de ofrivilliga delade turerna ska en utvecklingsledare inom optimal bemanning anställas i syfte att skapa en bättre bemanningsprocess.
Sedan Coronapandemins utbrott har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat i en krisledningsstab. Pandemin har visat att det finns ett behov av att tydliggöra och strukturera krisledningsarbetet i förvaltningen. Därför tillsätts resurser för att bygga upp en organisation för kris- och säkerhetsarbete inom vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet ska också leda fram till bättre rutiner för att kunna identifiera och stoppa våld i nära relation inom äldreomsorgens verksamheter.

- Fysiskt och psykiskt våld utövas inom alla samhällsgrupper och inom alla ålderskategorier. Därför stärker vi nu resurserna för att identifiera och agera mot det våld som sker bland äldre inom äldreomsorgens verksamheter, säger Annika Tholster (C), presidieledamot i Programnämnd social välfärd.

För mer information:

Annika Tholster (C), presidieledamot i Programnämnd social välfärd tel: 076 – 551 59 96