10,2 miljoner årligen för att bryta nyrekryteringen till kriminella gäng

Örebro kommun har tilldelats 10,2 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att förstärka det brottsförebyggande arbetet i socialt utsatta områden. Medlen ska användas till att med relationsbyggande eller uppsökande insatser minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet. Dessa medel gör det möjligt för Örebro kommun att intensifiera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunens så kallade partnerskapsområden.

Örebro kommun skjuter till extra resurser för att bland annat:

• förstärka fältorganisationen som idag har en viktig uppsökande och relationsskapande roll i kommunens västra partnerskapsområden; Oxhagen, Varberga, Baronbackarna och Vivalla
• utökad vuxennärvaro dagligen i Baronbackarna och Brickebacken med Centrumvärdar för att förhindra narkotikahandel, nyrekrytering till kriminella gäng och för att öka den allmänna tryggheten i områdena
• stärka upp insatserna i Baronbackarna med en samordningsfunktion för att öka tryggheten och minska skadegörelsen samt främja att främst barn som bor i området inte ska riskera att hamna i vare sig missbruk eller kriminalitet
• förebyggande enheten på Örebro kommun ges ytterligare resurser för att utöka föräldraskapsstödet i ett brottsförebyggande arbete. Dels direkta insatser till föräldrar vars barn som redan idag riskerar att hamna i kriminalitet, men även ett utökat stöd med generella föräldraskapsstödinsatser till familjer som bor i utsatta områden
• förstärka arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak)
• öka den fysiska aktiviteten i idrottssvaga områden genom att se till så att fler engagerar sig i en idrottsförening eller en rörelseaktivitet

- Vi behöver öka tryggheten och förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet och därför känns det bra att vi nu bland annat förstärker organisationen med fältassisterna och föräldraskapsstödet för att ta itu med de problem vi ser i dessa områden idag, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.

Regeringen har beslutat att årligen tillsätta 250 miljoner kronor till kommuner med socialt utsatta områden. Medel för 2022-2023 blir aktuella under förutsättning att Riksdagen beslutar så inför kommande budgetproposition.

Fördelningen bygger på en överenskommelse mellan partierna i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete där enbart Moderaterna reserverade sig.

För mer information:
Linda Larsson (C), vice ordförande - 070- 590 82 06