Digital gymnasiemässa spelar en viktig roll

Svar till till Mats-Olof Liljegren med flera, NA 8 nov

Vi från gymnasienämndens majoritet delar inte bilden som Liberalerna har om att årets gymnasiemässa var ett fiasko.

En gymnasiemässa kräver otroligt mycket jobb som vi anser att samtliga ansvariga har tagit på största allvar och genomfört framgångsrikt. Givet förutsättningarna och de svårförutsägbara effekter som pandemin medför så togs tidigt ett beslut att gymnasiemässan skulle genomföras digitalt.

Vi valde medvetet att inte jobba med parallella spår med hänsyn till den arbetsbelastning det hade medfört för skolorna i en redan pressad situation. Detta beslut togs i samråd med fristående skolor och den teknik som upphandlades var utformad för att de olika utställarna separat skulle kunna välja plattform. Naturligtvis kan och ska det arbete som genomförs utvärderas och åtgärder vidtas utifrån vad utvärderingar visar. Detta är dock något som ingår i ordinarie arbetsformer och inte kräver särskilda politiska beslut för att det ska ske.

Man ska också vara medveten om att gymnasiemässan enbart är en del av den marknadsföring som sker. Oavsett hur en gymnasiemässa genomförs så följs den upp/kompletteras av öppet hus och elev för en dag för de elever som vill få en närmre inblick i de alternativ som känns intressanta. Den erbjuder dessutom en tillgänglighet inte bara på själva mässdatumet utan hela vägen fram till gymnasievalen ska göras. Den digitala mässan finns tillgänglig ända till den 31 januari.

Att alla som ska söka till gymnasiet får möjlighet att göra informerade val ser vi som ytterst viktigt och här ser vi att den digitala mässan har fyllt en viktig funktion.

Elisabeth Malmqvist (C)
ordförande Gymnasienämnden, Örebro kommun

Kent Wallén (S)
vice ordförande Gymnasienämnden, Örebro kommun

Maria Landh (Kd)
ledamot Gymnasienämnden, Örebro kommun