Kommunledningen satsar för att öka cybersäkerheten

Kommunledningen satsar ytterligare 1,2 miljoner kronor för att påskynda arbetet med cybersäkerheten. Ett projekt för ökad cybersäkerhet är redan planerat för Örebro kommun, men utifrån det rådande omvärldsläget prioriterar kommunledningen att starta projektet tidigare och att tillskjuta medel.

I en omvärld där det säkerhetspolitiska läget ständigt förändras och digitaliseringen har blivit en förutsättning för en effektiv förvaltning är säker informationshantering en av hörnstenarna i kommunens verksamhet. Nästa vecka förväntas därför kommunstyrelsen i Örebro fatta beslut om att genomföra en satsning på cybersäkerhet och tillskjuta ytterligare 1,2 miljoner kronor.

  • Genom detta projekt gör Örebro kommun en prioritering i syfte att möta de hot som är aktuella i dagsläget samt förebygga och skapa en bättre förmåga att motverka eventuella attacker mot kommunens IT-miljö. Det handlar både om att göra det svårare med intrång och att begränsa eventuella skadeverkningar, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utifrån det förändrade säkerhetsläget uppmanar MSB företag och myndigheter att ha en plan B för sin verksamhet och säkerställa sin cyberhygien. Även säkerhetsskyddet mot potentiella cyberattacker och desinformation behöver ses över. Stabila system med god motståndskraft bidrar till att höja tröskeln för en angripare som söker sårbara punkter.

  • Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att öka säkerheten. En god informationssäkerhet är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna delta i det digitala samhället och vara en e-förvaltning som använder ny teknik. Viss information är känslig och måste skyddas från obehöriga, säger Jimmy Nordengren (C) vice ordförande kommunstyrelsen.
  • Utvecklingsbehovet berör olika delar av kommunens IT-miljö och utifrån detta är målgruppen främst anställda i Örebro kommun men även övriga som arbetar i Örebro kommuns nätverk, som t.ex. elever eller konsulter. Det är också oerhört viktigt att medborgarnas uppgifter hanteras på ett säkert sätt, säger Håkan Stålbert (KD), kommunalråd.

John Johansson (S) 019-21 40 05

Jimmy Nordengren (C) 079-065 01 26

Håkan Stålbert (KD) 076-722 92 49