Skolan och förskolan spelar en avgörande roll i att forma våra barns och ungdomars framtid

Skolan är inte bara en nyckel till individuell utveckling och personlig tillväxt, utan även en grundläggande faktor för att bygga ett starkt och framgångsrikt samhälle.

Jag heter Jimmy Nordengren och jag är centerpartist och rotelansvarigt kommunalråd för förskola och skola i Örebro kommun. Jag är utbildad lärare och innan jag tillträdde som kommunalråd var jag rektor i en närliggande kommun. För mig och kommunledningen är det viktigt att varje elev i Örebro kommun ska ges de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential. Det innebär att fokus ligger på att höja kunskapsnivån, främja en trygg och inkluderande lärmiljö och stödja varje elevs individuella behov och intressen.
Kommunledningen har högt ställda mål inom skolan. Målet är att alla elever ska nå kunskapsmålen. Det kan låta som ett omöjligt uppdrag, men det är avgörande att utbildningssektorn ständigt strävar efter att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen. På så sätt garanteras ett mer jämlikt och rättvist utbildningssystem.
Varje elev förtjänar att få samma möjligheter och resurser för att utveckla sin fulla potential oavsett bakgrund eller förutsättningar. Genom att stödja och hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen får de en stark grund för vidareutveckling och framgång i livet. Eleverna är våra medborgare och framtida arbetskraft och här ska all kraft läggas för att få engagerade, medvetna och utbildade medborgare. Det är avgörande för hela samhällets utveckling. Skolan är en viktig plattform för att utveckla fria medborgare som värnar om demokratiska värderingar.
Ett stort fokus för mig och kommunledningen är att insatser ska sättas in tidigt. Insatser redan i förskolan ger barnen möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter och förmågor som kommer att vara till nytta under hela deras utbildningsresa. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det livslånga lärandet och det får vi aldrig göra avkall på. Den elev som inte har lika lätt att lära ska få stöd i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas.
Som kommunalråd med ansvar för skolan är jag medveten om utmaningarna och behoven som finns. Precis som övriga kommunsverige har vi ett ekonomiskt tufft läge med anledning av den lågkonjunktur vi befinner oss i. Vi har också en stor utmaning i och med att antalet barn i grundskolan och förskolan sjunker successivt medan antalet elever på gymnasiet ökar. Det leder till minskade intäkter för förskola och skola utifrån elevpengen. En översyn över användningen av lokaler behöver därför göras för att möta framtidens behov och utmaningar, och om möjligt anpassa arbetssätt så resurserna nyttjas på bästa sätt.

Det är viktigt att behålla och rekrytera engagerade och kvalificerade pedagoger och skolpersonal till kommunens förskolor och skolor. En positiv arbetsmiljö innebär ett stödjande ledarskap och god kommunikation från ledningen. Det är viktigt att vi från politikens håll sätter tydliga mål och ger möjligheter till dialog.
Låt oss arbeta tillsammans för en ljus framtid där utbildning är nyckeln till framgång och där ingen lämnas efter. Låt oss arbeta tillsammans för en skola och förskola i Örebro kommun där varje barn och ungdom ges möjligheten att växa, lära och blomstra.

Jimmy Nordengren
Kommunalråd (C), Örebro