Klimatbudget ett viktigt men inte moget verktyg

Svar på Jan Greves debattartikel i NA den 27 maj om koldioxidbudgeten.

Jan Greve skriver att vi politiker i Örebro kommun länge signalerat att vi tar utsläppen på allvar. Det stämmer väldigt väl. Vi har höga ambitioner och höga mål i kommunens hållbarhetsprogram, vilket sju av nio partier fattat beslut om i kommunfullmäktige. Men vi förstår på Jans artikel att det finns en oro över att kommunens framtagna koldioxidbudget inte används så som han tycker man borde göra.
Vi inom kommunledningen är eniga med Jan Greve om att effekterna på klimatet av de globala utsläppen blir alltmer uppenbara och att det är bråttom nu med åtgärder. Vi är också eniga i att skarpa styrverktyg behövs och det var precis syftet med framtagande av en koldioxidbudget, vilket gjordes under år 2021. Det handlade om att få en tydlighet i vilken utsläppsminskning som krävs för Örebro kommun, för att nå Parisavtalets mål.

Ganska tidigt upptäckte ansvariga tjänstepersoner att koldioxidbudgeten i dagsläget inte är en mogen metod kopplat till Örebro kommuns klimatmål. Det har bland annat att göra med att kommunen har ambitiösa mål som även innefattar konsumtionsutsläpp. Beräkningarna är för osäkra i nuläget och det gör att det inte går att dra några slutsatser när det till exempel gäller utsläppsminskningar över tid.
Koldioxidbudgeten kommer därför i nuläget främst att användas som underlag i arbetet med den nya klimatstrategin och den främsta slutsatsen är tydlig - utsläppen måste minska i högre takt. Däremot kommer koldioxidbudgeten inte att följas upp nästa år utan i stället fortsätter tjänstepersonerna att bevaka utvecklingen av metoder för koldioxidbudgetarbete nationellt och hoppas att även konsumtionsutsläpp kommer att ingå i en nära framtid. Vi tror på koldioxidbudget som ett viktigt verktyg, men ser att metoden behöver utvecklas för att kunna kopplas till våra klimatmål.

Handläggarna inom kommunens klimatarbete bevakar kontinuerligt området i syfte att få bästa möjliga resultat av vårt viktiga klimatarbete och vi är stolta över det goda samarbetet och transparensen mellan tjänstepersoner och oss politiker så att vi kan göra skillnad, tillsammans.
Vi politiker inom majoriteten fortsätter enträget arbeta med styrning och beslut om åtgärder för att minska kommunens utsläpp. Våra klimatmål kommer att följas upp med hjälp av bland annat den utsläppsstatistik som finns i den nationella emissionsdatabasen. Arbete med att ta fram en aktivitetsplan och en reviderad klimatstrategi pågår och en klimatstyrgrupp har bildats.
Vi tackar Jan Greve för en debattartikel om ett mycket viktigt och angeläget ämne, som vi nog i grunden är eniga om. Klimatutsläppen måste minska.

 

Anna Ekström (C)
Kemal Hoso (S)
Johan Kumlin (M)