Anpassning av skollokaler efter minskat elevantal

Liksom många andra kommuner i Sverige minskar antalet barn i förskole- och skolålder i Örebro kommun de kommande åren, enligt prognoser. Det skapar ett ändrat behov inom de kommunala grundskolorna.

Kommunledningen i Örebro gav därför i uppdrag till förvaltningen för förskola och skola att göra en övergripande översyn och föreslå eventuella åtgärder. Resultatet visar en överkapacitet av lokaler i skolan i relation till det minskande elevantalet.

- Vi väljer att satsa på lärare och skolpersonal i stället för tomma skollokaler, som kostar att hyra och värma upp. Att betala för lokaler vi inte använder är inte ekonomiskt försvarbart, därför behöver vi genomföra nödvändiga förändringar för att gynna eleverna och kunskapsresultaten, säger Jimmy Nordengren (C), ansvarigt kommunalråd för förskola och skola.

De åtgärder som föreslås är att Sörbyskolan och Sörbyängsskolan slås samman till en ny skolenhet från och med läsåret 2024/25 i Sörbyskolans lokaler. Sörbyskolans lokaler har idag en kapacitet för 374 elever. Om samtliga elever från Sörbyängsskolan följer med, kommer det sammanlagt bli 289 elever på den nya F-6 skolan. Det innebär att skolan har utrymme att växa, om behov finns.

Vidare föreslås att Kryddgårdsskolan och Änglandaskolan slås samman till en utökad enhet från och med läsåret 2024/25 i Änglandaskolans lokaler. Lokalerna har en kapacitet för 525 elever. Om samtliga elever från Kryddgårdsskolan följer med till Änglandaskolan innebär det en utökning av 95 elever i årskurserna 1–4 vilket ger ett totalt elevantal på 423 elever.

- Vi kan tydligt se att även om skolorna slås samman finns där fortfarande viss överkapacitet eftersom elevantalet minskar. Det är viktigt att ha kvar den flexibiliteten för att inte förtäta klasserna i allt för stor utsträckning, säger Jonas Håård (S), ordförande i grundskolenämnden.

All personal som berörs av sammanslagningarna erbjuds att följa med till de nya skolenheterna.
Nuvarande rektorer på skolenheter som berörs får i uppdrag att tillsammans med verksamhetschef och medarbetare ta fram plan för hur sammanslagningar ska genomföras.

- Fokus i förändringsarbetet är att säkra kvalitén i skolan genom att t ex flytta samman kompetenser och nyttja lokaler på ett optimalt sätt, säger Emelie Jaxell (M), vice ordförande i grundskolenämnden.

En åtgärd är också att pausa renovering av Wallerska skolan och tillfälligt flytta elever och personal till lokaler i Mellringeområdet, från vårterminen 2024. Enligt tidigare planering skulle renovering vara klar för att flytta tillbaka i januari 2026. Arbetet med skollokaler inom området Väster behöver också fortsätta för att säkra en långsiktigt hållbar planering.

Jimmy Nordengren (C), kommunalråd med ansvar för förskola och skola
Telefon: 019 – 21 30 19

Jonas Håård (S), ordförande Grundskolenämnden
Telefon: 070-777 68 67

Emelie Jaxell (M), vice ordförande Grundskolenämnden
Telefon: 073- 023 23 09