Insatser för att underhålla systemet med gode män

Vi som företrädare för Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna i Överförmyndarnämnden vill börja med att tacka Johanna Reimfelt (L) för ditt stora engagemang i frågan om våra gode män och förvaltare. Vi instämmer i att det är enormt viktigt att de som åtar sig dessa ideella uppdrag får de bästa av förutsättningar att göra så.
Svårigheterna med att rekrytera och behålla gode män är en nationell trend som vi är väl förtrogna med. Det finns dock detaljer i Johannas insändare som vi önskar förtydliga.

Vid årsskiftet påbörjades ett omfattande utvecklingsarbete som bland annat innebär att alla gode män och förvaltare i dag har en personlig handläggare som kan nås under telefontider, fasta telefontider som infördes i september och övrig tid går det att nå överförmyndarkansliet via kommunens växel.
I fråga om de alldeles nödvändiga utbildningsinsatserna för gode män och förvaltare pågår nu ett gediget arbete med utbildningar. Flera tillfällen har utförts under året och detta kommer att fortgå.
Vi är glada att du delar vår syn på vikten av ett gott stöd, bemötande och utbildning till utförarna av en av samhällets viktigaste uppdrag.

Ulf Södersten (M) ordförande, Tina Fingal (C) vice ordförande, Britten Uhlin (S) ledamoT