Fem strategier för starkare och bätte Region Örebro län

Köerna till sjukvården växer. Nästan varannan patient väntade mer än 90 dagar på behandling och operation i augusti i år. Den psykiska ohälsan växer inom alla åldrar, men särskilt bekymmersam är utvecklingen bland barn och äldre. Andelen äldre ökar och allt färre ska försörja fler. I Alliansens budgetförslag för Region Örebro Län lägger vi skarpa förslag för att möta problemen och utmaningarna. 

Vi lägger förslag om fem strategier för att utveckla Region Örebro Län. Det handlar om att utveckla sjukvården, korta köerna till sjukvården, öppna för vårdval och valfrihet, utveckla infrastuktur och
kollektivtrafik samt satsa på nyföretagande och tillväxt.

Allt för många får vänta på vård och behandling, vilket kan få förödande konsekvenser. I augusti var det fler än 6000 patienter i vårt län som tvingats vänta i mer än 90 dagar till besök, operation eller behandling på våra sjukhus. För Alliansen är det viktigare att människor får rätt vård i tid än att det är Regionen som levererar vården. Fler vårdgivare ska få vara med och bidra till att korta köerna och ge fler vård i tid.

Regionen behöver kunna rekrytera och framförallt behålla personal. Vi vill ge vårdens medarbetare bättre verktyg att klara sina viktiga jobb genom nytt vårdinformationssystem, bättre schemaläggning och satsningar på kompetensutveckling. Arbetet mot hot och våld måste förstärkas. Regionens
medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.

Den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården ska ha hög kvalité och vara tillgänglig på länets tre akutsjukhus. Närheten till vård ger trygghet. Därför ska alla tre sjukhus värnas och utvecklas.

Ett av de mest effektiva sätten att öka tillgängligheten till vården är att med förebyggande arbete möjliggöra för fler att hålla sig friska. Det är viktigt för barn såväl som för vuxna. Därför ska Region Örebro län bland annat säkerställa att vi klarar av samtliga hembesök inom barnhälsovården. Alliansen vill också inrätta en seniorhälsa för att kunna arbeta förebyggande mot gruppen äldre och stärka det friska åldrandet. Fler vårdcentraler ska ha funktionen äldrevårdscentral, en mottagning där äldre får bästa möjliga vård utifrån deras unika behov.

Utbildning, arbete och företagande är en viktig byggsten för ett levande län.
Örebro län ska vara ett län där företag kan startas och utvecklas. Den som vill starta företag ska kunna få stöd under uppstarten och vi vill stärka basfinansieringen för Nyföretagarcentrum. Alla medborgare som vill och kan jobba ska ges möjlighet att gå till jobbet.

Regionen ansvarar för kollektivtrafiken. De som är beroende av kollektivtrafik eller väljer det av miljömässiga skäl ska veta att de tryggt och smidigt kan förflytta sig mellan olika platser i länet. Det ska bli enklare att byta färdmedel genom säkra pendlar- och cykelparkeringar.


Oppositionsråd i Alliansen:

Torbjörn Ahlin, Centerpartiet
Ola Karlsson, Moderaterna
Katarina Tolgfors, Moderaterna
Behcet Barsom, Kristdemokraterna
Anna Ågerfalk, Liberalerna