Värna den goda jorden

Den senaste tidens effekter av klimatförändringarna väcker frågor om de gröna näringarnas betydelse. I Centerpartiet har vi alltid sett deras vikt för folkförsörjningen, produktionen av hållbara råvaror, miljö i form av öppna landskap etcetera.


I ekonomiska termer anges vår självförsörjning i dag till 50 procent. Detta är alldeles för lågt. De minskningar i årets livsmedelsproduktion som följer av torkan kan inte slätas över med att vi kan kompensera med import. Klimatförändringarna kan slå blint. Vi kommer aldrig ha några garantier för att kunna ersätta vårt skördebortfall med import. Vad vi måste göra är att slå vakt om den närodlade produktionen och genom att öka den ta höjd för framtida problemår.
Oaktat årets väder har vi skäl att betrakta de gröna näringarna ur ett närodlat perspektiv. Centerpartiet har alltid eftersträvat ett kretsloppssamhälle, baserat på hållbart bruk av jordens resurser enligt devisen "bruka - inte förbruka". Numera kallas detta cirkulär ekonomi. Vad man än kallar inriktningen så reses kravet på ett samhälle där stad och land lever i samklang, att livsmedel produceras lokalt, att vi tar vara på hushållsavfall för lokal energiproduktion, att vi bygger fler hus med förnybart material från våra skogar.
Region Örebro län antagit en ny Regional utvecklingsstrategi. Där finns insikten om de gröna näringarnas betydelse för en cirkulär ekonomi. Dessutom ser strategin möjligheterna som finns i att låta de gröna näringarna bidra till den regionala utvecklingen. Strategin anger mål om ökad jordbruksproduktion. Dessutom har regionen antagit en Livsmedelsstrategi som anger vägar för hur mervärden kan skapas inom livsmedelskedjan. Detta innebär att vi måste anpassa samhällsplaneringen till behovet av produktiv jordbruksmark. Vi måste värna den goda jorden. Då kan man inte göra som Kumla kommun i förslaget till ny översiktsplan, avsätta hundratals hektar god åkerjord till byggnation av logistiklokaler med mera, i all synnerhet som alternativ finns i till exempel Kvarntorpsområdet. Kumlaförslaget står i bjärt kontrast till utvecklingsstrategin. Förvisso lever vi i ett globalt samhälle och vi vill inte resa obefogade handelshinder. Om vi vill ha kaffe och apelsiner, och det vill vi, så kommer vi fortsatt hänvisas till import. Men vårt budskap är att ge vårt eget lantbruk förutsättningar att på schyssta villkor erbjuda både baslivsmedel från den så kallad primärproduktionen och även nischade produkter. Det offentliga ska handla upp på sätt som ger lokala producenter möjlighet att lämna anbud. Krav ska ställas att varorna uppfyller svenska djurskydds- och växtodlingsregler.
Sverige är ett glest befolkat land med stora arealer brukningsvärd jord. Vi har förutsättningar att höja självförsörjningen. Omvänt finns länder med stora mångmiljonstäder som aldrig någonsin kommer att kunna försörjas av sitt omland. Här ska Sverige se möjligheten att bidra till försörjningen genom export. Det är bra att regeringen reagerat på att 2018 blivit ett extremt dåligt skördeår. 1,2 miljarder är mycket pengar, men krisstödet har sina begränsningar. Staten skulle naturligtvis också behöva lägga manken till för att verkställa försenade utbetalningar av EU-stöd, betala tillbaka dieselskatt och ligga på EU om krisstöd därifrån. Den goda jorden kommer att bli en alltmer viktig faktor för människans överlevnad. Centerpartiet menar att detta måste beaktas i all samhällsplanering framöver.


Helena Vilhelmsson, Centerpartiet, listetta riksdagsvalet
Torbjörn Ahlin, Centerpartiet, listetta regionvalet