Region Örebro och landsbygden

I Centerpartiet finns insikten att samhället inte bara består av städer. Och visst är det så: Dagens urbaniserade samhälle är i högsta grad beroende av en levande landsbygd. Detta märktes nyligen när den statliga vårbudgeten presenterades. En miljard av satsningarna hade tydlig landsbygdsprofil, ett resultat av Centerpartiets påverkan.

I Region Örebro län arbetar vi utifrån en Regional utvecklingsstrategi. Där framgår att landsbygden är en viktig resurs. Det handlar om vatten, livsmedel, energi, biobaserade produkter och lokal förädling. Strategin har höga mål, t ex att den odlade arealen ska öka fram till år 2030! Vidare att betesmark och areal med särskilt höga biologiska värden ska öka. Ska vi kunna leva upp till dessa mål är det nödvändigt att kommunerna tänker om, när det gäller att ta odlad mark i anspråk för nybyggnation. Ett exempel är Kumla kommuns förslag till översiktsplan, som blev en valfråga i höstas, efter att Centerpartiet opponerat mot den ogenomtänkta tanken att exploatera bästa åkerjorden för logistiklokaler.

Detta förtar inte möjligheten för kommunerna att växa. Det finns annan mark att bygga på. Och vi ska förtäta befintliga tätorter. Ett och annat höghus må det också bli.

Tillsammans med Länsstyrelsen har regionen tagit fram en handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i länet, i linje med utvecklingsstrategin. I planen finns inriktningen att regionen tillsammans med andra aktörer, inte minst den gröna näringen, att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta ska bidra till fler jobb och hållbar tillväxt i länet.

Av klimatskäl ska vi ta vara på skogens gröna guld. Här har vi en utmärkt möjlighet att skapa mervärden grundat på råvaror från landsbygden. Läste nyss i tidskriften Forum för bioekonomi hur man kan ersätta oljebaserad plast med förnybar råvara. Ett exempel: I Sysslebäck i Värmland 3D-printar man fram kajaker i biokomposit, bestående av sågspån och stärkelse. Region Örebro län har beslutat att tillsammans med skogsnäringen ta fram en handlingsplan för att bättre ta tillvara på skogens möjligheter att bidra till förnybara produkter o nya material. Skogen står för utveckling och innovation.

Att använda skogens närproducerade guld i stället för att köpa olja av Putin, det är närodlad politik.

Torbjörn Ahlin
Regionråd för Centerpartiet