Både bussar och bilar behövs

Centerpartiet har apostroferats i ett par artiklar angående kollektivtrafiken i Örebro län, dels av Jan Gunnarsson, dels av Mats Gunnarsson med flera miljöpartister.
Låt oss från början fastslå att Centerpartiet anser att kollektivtrafiken är viktig.

Den är en av de saker som ska hålla samman länet. En stomme av buss- och tågförbindelser i länet ska givetvis vidmakthållas. Däremot är det nödvändigt för regionen att när kollektivtrafiken går back över 50 miljoner göra ändringar när det gäller bussar som i stort sett går tomma. Och man kan inte i alla lägen köra bussar och tåg parallellt.

Det är också att notera att sedan 2012 har regionen satsat över 220 miljoner på utökad kollektivtrafik. Detta tyvärr utan motsvarande ökning av resandet med kollektivtrafiken. Vi befinner oss vid en punkt där ekonomin måste stabiliseras för att säkra en hållbar stomme i kollektivtrafiken.
Miljöpartiet gör det enkelt för sig när man säger sig vilja satsa 43 miljoner mer på kollektivtrafiken i länet med pengar som egentligen inte finns. Det är bara att konstatera att partiets budgetteknik är fantasifull - dock ej hållbar.
Såväl Jan Gunnarsson som Mats Gunnarsson med flera antyder att Centerpartiet skulle ge avkall på landsbygden. Detta är inte korrekt. Centerpartiet har alltid hävdat att människor måste få bygga och bo där de önskar. Detta innebär att man inte alltid kan ställa krav på närhet till linjetrafik.

Vi menar också att kollektivtrafikens sträckning inte får vara avgörande för var bygglov ges.
Vidare anser vi att det finmaskiga vägnätet är viktigt för en levande landsbygd. För just dessa lokalvägar finns medel avsatta i gällande länstransportplan - statliga medel som regionen fördelar till olika ändamål. Vi menar att såväl privatbilen som kollektivtrafiken behövs nu och i framtiden. Vi håller nu på med att ställa om kollektivtrafiken till uteslutande förnybara drivmedel. Samma sak måste ske med bilarna framöver. Omställningen till förnybart blir av godo för landsbygden. Bättre att hämta råvara från länets gröna näringar än från ryska oljefält.
Det finmaskiga vägnätet kommer vidare att vara avgörande för länets omställning till en mer cirkulär ekonomi, där de gröna näringarna kommer att ha en central roll som leverantör av närproducerade livsmedel och energiråvaror.
Det förtjänar också att påpekas att omställningen av kollektivtrafiken inte ensidigt berör landsbygden. Det räcker att hänvisa till debatten som varit kring enskilda linjer i Örebro.

I dag pågår försök med kompletterande anropsstyrd trafik i Askersund och Nora. När denna verksamhet väl har utvärderats har vi anledning att återkomma till frågan om hur den reguljära kollektivtrafiken ska kompletteras generellt och långsiktigt.
Slutligen vill vi kommentera detta med BRT, de framtida så kallade superbussarna i Örebro. De pengar som avsatts för detta är också de hämtade ur den pott statliga infrastrukturpengar som regionen förfogar över. Medlen ska i första steget användas för att öka bussarnas framkomlighet på högt belastade leder i staden. Det handlar om filseparering och synkronisering av trafikljus. När det sedan blir aktuellt att byta ut befintliga bussar kan det bli tal om att skaffa de omtalade långbussarna.
Centerpartiet tar ansvar för hela länet. Stad och land måste gå hand i hand. Vi tar ansvar för en hållbar ekonomi i regionen - för alla länsinvånares bästa.

Torbjörn Ahlin Centerpartiet, regionråd, Region Örebro län
Lars Göran Zetterlund Centerpartiet, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län