En kulturbudget för bättre hälsa

Kulturupplevelser är en fundamental del av människors självförverkligande och delaktighet i samhället. Vi människor mår bra av kultur. Kulturen är nyttig och hälsofrämjande. Det finns det många som kan intyga och på detta finns, som man säger i medicinska sammanhang, god evidens.

Bildning stärker den demokratiska grunden för samhället. Ett samhälle med blomstrande kultur och bildning ger de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Bildning är ett sätt att vaccinera sig mot snedvriden och falsk information som tyvärr alltmer sprids i olika medier.
Skaparglädje gynnas av frihet. Politiken ska akta sig för att vara smakdomare och bestämma kulturens innehåll. Politiken ska skapa förutsättningar och sedan förhålla sig till utövandet på armlängds avstånd. Utan denna tillit till utövarna förtvinar kulturen.
Kulturnämnden i Region Örebro län ska nu fastställa sin budget för år 2020 som har betydelse för hela länets kulturliv och ideella sektor.
De fyra länsinstitutionerna är en viktig bas för kulturen i hela länet. De garanterar tillgången till ett professionellt och högkvalitativt kulturutbud. I deras uppdrag ingår att verka även på andra orter än i Örebro stad. I vår budget ger vi institutionerna förutsättningar att fortsätta sin verksamhet in i 2020-talet.
Lika viktigt är vårt stöd till den ideella sektorn. Genom detta stöd når vi ut via det ”finmaskiga vägnätet”; folkbildning, föreningar och kulturverksamhet till hela länet. Vi är stolta över att även kunna stödja fria verksamheter på flera orter i länet.

Barns delaktighet av kulturen är ett prioriterat område. Detta förstärks av att Barnkonventionen nyligen blev svensk lag. Det innebär att varje barn upp till 18 år har rätt till kultur oavsett levnadsvillkor, familjens inkomst eller var det bor. Vårt arbete med KulturKraft – kultur åt varenda unge syftar till att stärka barns delaktighet av kulturen.

Kultur får aldrig bli något statiskt. Levande kultur är en pågående process. Det som i dag är svensk kultur är resultatet av möten mellan det inhemska och impulser utifrån genom invandring och intryck från omvärlden. Internationellt utbyte på kulturens område är också en väg till att marknadsföra vårt län utomlands.
Man kan alltid önska sig mer resurser till sina hjärtefrågor. Region Örebro läns kulturbudget utgör en liten fraktion av regionens samlade budget och vi måste prioritera. Ändå tillför vi drygt 100 miljoner kronor till regionens kulturliv genom samverkansmodellen. Drygt 52 miljoner genom regionala medel, 42 miljoner genom förväntat statsbidrag och omkring sex miljoner via Örebro kommun. Trots knappa budgetförutsättningar lyckas vi nu åstadkomma vissa förstärkningar t ex en höjning av vårt grundbidrag till Länsteatern.

Till föreningsbidrag avsätter vi närmare 48 miljoner kr. Därtill kommer stöd till institutioner utanför samverkansmodellen, till social ekonomi och riktade kulturstöd.
Med denna kulturbudget bidrar vi till arbetet med att förverkliga visionen i länets regionala utvecklingsstrategi, ”Örebroregionen – Sveriges hjärta. En attraktiv och pulserande region för all.”

Torbjörn Ahlin
Centerpartiet, ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län

Eva-Lena Jansson
Socialdemokraterna, vice ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län

Malin Silén
Kristdemokraterna, ledamot i kulturnämnden, Region Örebro län