Vårbudget med krisstämpel

Idag den 15 april 2020, fattar riksdagen beslut om regeringens och samarbetspartiernas (Centerpartiet och Liberalerna) förslag till vårändringsbudget. Budgeten har diskuterats hela året med anledning av behovet av extra stöd till kommuner och regioner för att klara kärnverksamheten.

Sedan utbrottet och spridningen av pandemin Covid 19, Coronaviruset, har diskussionerna enbart handlat om stöd till enskilda, företag, handel- o näringsliv, kommuner o regioner m flera, för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen som följer i pandemins spår. Det är en historisk budget som innehåller krisåtgärder för över 100 miljarder kronor.

Det kan vara svårt att greppa alla åtgärder som beslutats, som täcker vitt skilda områden. Därför finns i bifogade tabell (se länk här) listat samtliga åtgärder samt nedan följer en beskrivning över ett urval av åtgärderna.

Vid frågor, kontakta distriktsexpeditionen 019-126911, orebro@centerpartiet.se eller distriktsordförande/riksdagsledamot Helena Vilhelmsson 070-2819700, helena.vilhelmsson@riksdagen.se

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-04-15-historiskt-stor-varbudget-presenterad


Smittspridningen ska begränsas

Sveriges vårdpersonal ska ha alla nödvändiga resurser för att bekämpa viruset och vårda de som drabbats – brist på pengar får inte stå i vägen här.

Riktat stöd till hälso- och sjukvården och omsorgen (3 miljarder)

Staten kompenserar kommuner och regioner för samtliga merkostnader inom hälso- och sjukvården som är kopplade till coronaviruset. Det kan handla om högre kostnader för personal och för att säkra bemanningen av 1177, laboratorieanalyser, extra material och smittspårning.

Pengar till virus- och pandemiforskning (100 miljoner)

100 miljoner kronor går till redan påbörjade projekt för att hitta vaccin och läkemedel mot coronviruset, samt till forskare som snabbt kan ställa om sin forskning i kampen mot smittan.

Svenska jobb och företag ska räddas

Landets företag har drabbats hårt av coronakrisen. Flera krispaket har därför tagits fram med kraftfulla åtgärder såsom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, korttidsarbete, slopat sjuklöneansvar, en statlig företagsakut, likviditetsförstärkning via skattekontot och utökade möjligheter till statliga lån och garantier.

Kraftigt sänkta arbets- och egengivaravgifter (32,7 miljarder)

Alla företag – även egenföretagare – betalar tillfälligt endast ålderspensionsavgiften för max 30 anställda och upp till en månadslön om 25 000 kronor per anställd. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med upp till 5 300 kr i månaden per anställd.

Korttidspermittering (19,5 miljarder)

Anställdas arbetstid kan tillfälligt minskas med upp till 80 procent, samtidigt som den anställda behåller nästan 90 procent av sin lön. Staten står för den största delen av kostnaden, och arbetsgivaren sparar (med andra stöd inräknat) omkring 85 procent av lönekostnaden.

Rabatt för fasta hyreskostnader (5 miljarder)

Hyresvärdar kan ansöka om ekonomiskt stöd när de sänker den fasta hyran för företag inom utsatta branscher. Det gäller främst sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

All sjuklön betalas tillfälligt av staten (6,65 miljarder)

Staten tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen.

Höjd avsättning till periodiseringsfond

Enskilda näringsidkare kan sätta av hela sin vinst för år 2019 – upp till 1 miljon kronor – till periodiseringsfond, för att kvitta mot årets förluster. Det är också möjligt att jämka årets preliminärskatt och på det sättet få tillbaka redan inbetald skatt.

Anstånd med betalning av moms, skatter och avgifter

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Det omfattar tre månaders skatteinbetalningar och ges ut under längst 12 månader. För moms som redovisas helårsvis kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

En företagsakut med statliga kreditgarantier för lån (100 miljarder)

Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som drabbats ekonomiskt till följd av coronaviruset.

Almi får tillskott för lån till små och medelstora företag (3 miljarder)

För att mildra virusutbrottets effekter på jobb och företag får Almi ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor och kan därmed öka sin utlåning till små och medelstora företag.

Höjd och breddad låneram, samt höjd garantiram

Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder, och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Kreditgarantier till flygföretag (5 miljarder)

För att underlätta flygets möjligheter att låna på kapitalmarknaden garanterar staten lån på upp till 5 miljarder, under den period som flyget påverkas av coronakrisen.

Upphandlad flygtrafik (100 miljoner)

Flygtrafik upphandlas på åtta inrikeslinjer, för att säkerställa att samhällsviktig trafik finns över hela landet.

Stöd till lokal journalistik (200 miljoner)

Tidningar över hela landet har påverkats drastiskt av coronavirusets spridning. Därför tillförs 200 miljoner permanent till mediestödet.

Trygghet för arbetslösa och fler möjligheter till utbildning

Vi kommer att kunna rädda många jobb och företag, men inte alla. Människor kommer att bli arbetslösa. Därför förstärker vi tillfälligt a-kassan och inför fler åtgärder för den som blir arbetslös. Vi bygger också ut yrkes- och högskoleutbildningen.

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

Egenföretagare får större möjligheter till a-kassa, då uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln.

Breddning av a-kassan (750 miljoner)

Reglerna för vem som får ersättning av a-kassan ändras tillfälligt, så att fler kan kvalificera sig under 2020. Medlemsvillkoret kortas från tolv till tre månader. Arbetsvillkoret ändras så att man måste ha arbetat 60 timmar (tidigare 80) i månaden under sex månader, eller 420 timmar (tidigare 480) under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar (tidigare 50) under var och en av dessa månader.

Satsningar på distansutbildning i flera utbildningsformer, inklusive Moocs (95 miljoner)

Utbudet på distanskurser på högskolor och universitet ska nu öka, och infrastrukturen för distansundervisningen ska stärkas. Det är en fråga som Centerpartiet har drivit länge. Emil Källström skrev om fler distansutbildningar redan 2013: https://www.dn.se/debatt/starta-university-of-sweden-ett-svenskt-natuniversitet/

Slopat fribelopp under 2020 (1 miljard)

Nu slopas fribeloppet tillfälligt, under hela året. Centerpartiet vill långsiktigt slopa fribeloppet på lånedelen och höja det på bidragsdelen. Det skulle göra det mer lönsamt för studenter att arbeta parallellt med studier.

Satsningar på yrkeshögskolan (369 miljoner)

Fler platser på YH och fler korta kurser på YH är något som Centerpartiet länge arbetat för. Det är därför positivt att det nu är en del av omställningspaketet.

Fler yrkesutbildningar på komvux och platser på folkhögskola (776 miljoner)

Även ytterligare satsningar görs på yrkesutbildningar, vilket är en fråga som Centerpartiet driver.

Kamp mot samhällsproblem

I år skjuter vi till 20 miljarder kronor till kommuner och regioner. Takten i klimatomställningen måste också öka och kampen mot brott intensifieras. När vi har tagit oss igenom  virusutbrottet ska vi stimulera ekonomin och stötta den ekonomiska återhämtningen.

Höjt generellt statsbidrag till kommunsektorn (20 miljoner)

Tillskottet på 20 miljarder kronor i år görs för att se till att kommuner och regioner kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik.

Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år.

Förlängt biogasstöd (120 miljoner)

För att stärka konkurrensen och snabba på omställningen till förnybara energikällor förlängs stödet för svensk produktion av biogas. Stödet ges för den gas som uppgraderas  till fordonsgas (biodrivmedel).

Solceller – höjt bemyndigande (200 miljoner)

Nu ökar stödet för att fler solcellsinvesteringar ska kunna göras under året. Medlen kommer betalas ut under 2021 och 2022.

Stöd till barn i utsatthet och våldsutsatta barn och kvinnor (100 miljoner)

När mer tid tillbringas hemma riskerar situationen att förvärras för barn och unga som far illa i sin hemmiljö. Likaså för vuxna som utsätts för våld i nära relationer. Därför avsätts nu 100 miljoner kronor under 2020 till civilsamhällesorganisationers arbete med barn och unga i utsatta situationer, samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.