Det behövs en primärvårdsreform

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Trots goda behandlingsresultat, kompetent personal och tillgång till behandlingar, läkemedel och tekniker i världsklass kvarstår stora strukturella problem inom den svenska sjukvården.

Centerpartiet har under en längre tid drivit på för en större primärvårdsreform som på riktigt möter de utmaningar som svensk sjukvård står inför. Efter flera år av utredningar kommer riksdagen nu fatta beslut om en ny primärvårdsreform. Reformen fokuserar främst på förbättrad tillgänglighet och kontinuitet såväl som stärkt valfrihet kommer våra förslag nu att kunna göra vården närmare i hela landet.

För att stärka valfriheten kommer alla medborgare nu få rätt till en fast läkarkontakt och välja vårdcentral var som helst i landet, oberoende av vilken region man bor i. Samtidigt ska en nationell digital listningstjänst etableras, som gör att man enkelt kan hitta information om alla vårdcentraler i hela landet, lista sig och vid behov lista om sig. Rätten att välja vårdcentral oavsett var man bor är för oss en självklarhet, man måste känna sig trygg med den vårdcentral man vill gå till.

Under lång tid har vi drivit med kraft att man som patient bör ha rätt till en fast läkare på valfri vårdcentral. I dag är det endast 35 procent av befolkningen som har tillgång till en egen namngiven läkare enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I Norge är motsvarande siffra 98 procent. Att stärka kontinuiteten genom att fler får en fast läkare är en mycket viktig del i att förbättra svensk primärvård. Med en fast läkare som följer patienten över tid kan symtom och sjukdomar fångas upp i ett tidigare skede och vården kan arbeta med att, inte bara bota sjukdomar, utan även förebygga ohälsa.

Vidare förbättras tillgängligheten genom en förstärkt och förtydligad vårdgaranti. Man ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag och få en första bedömning inom tre dagar. Det ska även bli enklare att etablera små vårdcentraler på landsbygden. Vården ska finnas där när man behöver den. Om medborgare inte får hjälp hos sin närmaste vårdcentral vänder man sig i stället till sjukhusen, vilket leder till fulla akutmottagningar som redan i dag är en flaskhals på landets sjukhus.

Primärvårdsreformen som vi i Centerpartiet har arbetat för är ett första steg mot en närmare vård i hela landet. Men mer måste göras. Det behövs bland annat en rätt till och en bättre fortbildning för personalen och tydliga krav nationellt på bättre samarbete mellan regioner och kommuner. Det är särskilt viktigt för äldre och personer med kroniska sjukdomar. Vi i Centerpartiet kommer alltid arbeta för vårdens bästa och för att vi ska ha en närmare vård i hela landet.

Anders W Jonsson (C)
sjukvårdspolitisk talesperson

Sofia Nilsson (C)
socialpolitisk talesperson

Charlotta Englund (C)
regionråd Örebro län