Tidöavtalet hotar utsatta kvinnor

Den 25/11 inföll Orange Day, FN:s dag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är ett underbetyg att det ska behöva finnas en sådan dag, men det är tyvärr ett faktum.

Arbetet för kvinnors rättigheter behöver växla upp, inte skalas ner. Det kräver att politiken tar ansvar och går före.
Det är därför ytterst bekymmersamt att nya regeringen och Tidöavtalet, indikerar något annat. Att ambitionsnivån de kommande åren kommer att vara låg. Människor som blir offer för människohandel och prostitution ska kunna behandlas som om de vore brottslingar. Kvinnofridslinjen och kvinnojourerna hörsammas inte när behoven ökar. Underhållsstödet till ensamstående kvinnor höjs inte med en krona.
En ny studie vid Örebro universitet visar att våldet är omfattande och utbrett. 15 procent av kvinnorna uppger att de har utsatts för våld eller hot av en man det senaste året. Nästan 40 procent av de yngsta kvinnorna uppger att de har utsatts för hot, fysiskt våld och/eller sexuellt våld under det senaste året. Samtidigt ökar det psykiska och ekonomiska eftervåldet.
Men när kvinnor tar steget att lämna en våldsam relation brister samhället i sitt stöd, bland annat vid bodelningsprocesser. Den ena parten kan förhala och obstruera utan särskilt kännbara följder. Detta kan leda till ekonomiskt mycket kännbara konsekvenser, och i värsta fall förhindra att kvinnor vågar ta steget att lämna.

Centerpartiet står stadigt i kampen för kvinnors rättigheter. I varje budget har vi kämpat för kvinnors rättigheter och trygghet. Så också i vår senaste budget och våra motioner, där vi prioriterar tre områden i kampen mot mäns våld mot kvinnor:

Stärk och säkra den långsiktiga finansieringen av kvinno- och tjejjourer.
■ Kvinno- och tjejjourerna måste ges långsiktiga ekonomiska förutsättningar för sitt livsviktiga arbete med att hjälpa våldsutsatta tjejer och kvinnor.
■ Förstärkning av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).
■ För att möta det ökade trycket på stödlinjen samt det stora behovet av utbildning och kompetensstöd föreslår vi kraftigt ökade resurser till NCK, vilket de har efterfrågat.
■ Möjliggör för fler regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel ■ Personer som är utsatta för människohandel i Sverige har rätt till stöd och hjälp och regionkoordinatorerna är en viktig länk för polis och socialtjänst i det arbetet.

Förbättra bodelningsprocesserna
■ Inför en bortre tidsgräns för bodelningsprocess vid separation, förenat med vite om det överträds samt förstärk möjlighet till rättshjälp. Med nuvarande system kan en bodelning kan ta 5-10 år, det är orimligt och ökar risken för eftervåld.

Öka underhållsstödet för ensamstående
När kostnaderna skenar är det de många ensamstående föräldrar som drabbas hårdast, varav 80 procent är kvinnor. Därför vill vi höja underhållsstödet de kommande åren.
Jämställdhet är inte en kamp för enbart kvinnor och flickor, alla tjänar på ett jämställt samhälle. Vi välkomnar alla i den kampen. Det första steget är att gemensamt bekämpa mäns våld mot kvinnor, denna eviga pandemi, som borde förpassas till historiens soptipp.

Annie Lööf
partiledare

Helena Vilhelmsson
riksdagsledamot