Region 1: Charlotta Englund

Bild

Charlotta Englund, 51 år, regionråd, Granhammar

När jag inte är politiker är jag lärare. Jag är van att alltid fokusera på elevernas styrkor och bygga vidare på dem för att underlätta utveckling. Eleven kan då se sina egna framsteg och därefter ta nya kliv mot de uppsatta målen. Därför tycker jag att det är viktigt att bygga på styrkor och sätta upp tydliga, nåbara mål.

Jag är uppvuxen på en mindre gård på en levande landsbygd med kor, spannmålsodling och skog. Jag har sett hur företagsamhet och entreprenörskap har skapat nya arbetstillfällen och hur viktiga de gröna näringarna är för vår framtid.

Jag har alltid varit en engagerad person. För mig är det viktigt att inte bara tycka saker utan aktivt arbeta för att ändra på det som inte är bra. Det kan man bara göra genom att engagera sig.

Samla kunskap
När jag som ganska nyblivet regionråd är på verksamhetsbesök på våra
tre sjukhus och vårdcentraler får jag en bild av dem som arbetar på
platsen, vad som fungerar och vilka utmaningar som finns. Jag får med mig många goda idéer och tankar om hur man vill ta mer ansvar i den egna enheten.
Något de också lyfter är vinster med samarbete och att man behöver hjälpas åt för att ge en god vård till alla patienter. Detta ger mig kunskap för att kunna förändra.

Se möjligheterna
Region Örebro län gör redan idag så mycket bra. Detta vill jag lyfta fram, dra lärdomar av och utveckla.
Jag tror på att bygga på personalens, både chefers och övrigas engagemang och kunskap om hur förbättringar kan ske utifrån uppsatta mål. Eftersom vi är ett län med många enheter måste vi även samarbeta för att hela länet ska utvecklas på ett positivt sätt.

Jag vill:
- Se det som är bra, lyfta fram goda exempel och utveckla dessa.
- Öka möjligheterna att få ta ansvar som mindre enhet mitt i vår stora organisation med hjälp av samarbete med andra.
- Få en patientsäker, nära vård med med minskad psykisk ohälsa med hjälp av t.ex. mobila team.
- Arbeta för en hållbar utveckling med satsningar på företagsamhet, de gröna näringarna och att regionen tar ansvar för att hela länet ska utvecklas.

Vara handlingskraftig
Brister eller behov i våra verksamheter ska lyftas fram och förbättras.
Förändringsarbetet ska ske tillsammans och följas upp kontinuerligt.
Målen som finns uppsatta ska utvärderas och skruvas till så att förbättringar sker i hela länet.

Jag vill
- Sätta upp tydliga mål, som verksamheterna sedan kan ta eget ansvar för att uppnå.
- Förbättra arbetsmiljön utifrån synpunkter från de anställda så att fler vill stanna kvar eller söka sig till vårt län.
- Att hela länet ska erbjuda god och patientsäker vård. Det betyder tre akutsjukhus, många bra vård-
centraler med fler fasta vårdkontakter och kortare vårdköer.
- att kultur- och föreningsliv ska blomstra i hela länet och ses som en hälsofrämjande aktivitet
- Att alla ska få chansen att hitta sin plats i samhället

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.