Sommarrapport om Kvartettens första halvår

För mandatperioden 2015-2018 har Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna beslutat att ingå ett samarbete i Norrköping. Samarbetet vilar på en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter och på en politisk överenskommelse för de kommande fyra åren. Samarbetet bygger på gemensamt ansvarstagande och skapar stabilitet och förutsättningar för Norrköping att långsiktigt utvecklas positivt.

I den politiska överenskommelsen ligger särskild betoning på några områden.Bland annat handlar det om att förbättra skolresultaten med särskilt fokus på tidiga insatser så eleverna tidigt får verktygen för att klara skolan. Vi ska utveckla omsorgen för att öka valfriheten, både vad gäller innehåll och utförare. Jobb och näringsliv, vi ska förbättra kommunens service för att underlätta för företag att växa och arbeta med matchning. I det ligger även att hela kommunen ska växa och få del av tillväxten och öka kommunens attraktivitet.

Sedan den nya majoriteten i kommunen startat sitt arbete har Norrköping kommit in i en riktig tillväxtfas.

 • Norrköping har fortsatt en stark befolkningsutveckling med både fler födda och inflyttade jämfört med 2014. Befolkningstillväxten under årets första månader ligger något högre än motsvarande period år 2014 och nästan lika högt som under år 2013, 31 maj var befolkningen 135 961 personer.
 • Arbetslösheten fortsätter att minska under våren även om den fortsatt är hög, särskilt ungdomsarbetslösheten har sjunkit. Antalet nyanmälda jobb hos arbetsförmedlingen är fler än tidigare år som även de var starka. Hittills i år är det 3560 fler anmälda lediga platser än samma period 2014. Jämfört med jämförbara kommuner är det bara Uppsala som har fler nyanmälda platser.
 • Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart i Norrköping. I oktober 2014 var det c:a 1000 lägenheter under produktion. Det har ökat ytterligare och är nu ytterligare ett par hundra. Fördelningen mellan hyres- och äganderätt är relativt jämn.
 • I åk 9 ökar meritvärdena samtidigt som andelen ej behöriga till gymnasiet ökar. Dock presterar vi bättre än förväntat under våren. Det vi ser är att elever som gått i svensk skola några år presterar bättre medan de som varit en kort tid i Norrköping har större bekymmer. Eftersom de inte klarar svenska som ämne blir de inte behöriga till gymnasiet.
 • När det gäller övergångstal till högskola mäts det tre år efter avslutat gymnasium. För Norrköping har vi sedan början på -90-talet ökat övergångstalen från 20 % till c:a 45 % vilket är i samma nivå som jämförbara kommuner. Ökningen har dock varit betydligt snabbare i Norrköping än övriga av dessa kommuner.

För att säkerställa att vi håller fart i det vi vill göra har vi gjort en avstämning efter första halvåret. På kommande sidor redovisar vi några av de saker vi gjort hittills.

 • 2015 avsattes 27 mkr till utbildningsnämnden för kvalitetshöjande insatser, för 2016 är det avsatt ytterligare 13 mkr, totalt 40 mkr till kvalitetshöjande insatser.
 • 10 mkr avsattes för löneutveckling.
 • Samverkan med Linköpings Universitet pågår på flera olika plan.  Bland annat pågår ett arbete för att stärka Campus Norrköping.
 • Vi har fortsatt satsningen på läs och skriv samt matematik.
 • Resurser har prioriterats för att nå de elever med allra störst behov av stöd-
 • Särskilda insatser för att möta nyanlända elever
 • Under 2015 ha Vård och omsorgsnämnden tilldelats 16,5 mkr för kvalitetshöjande insatser-
 • Arbetet med att införa en valfrihetsreform är igång och planeras att presenteras under hösten.
 • Hemgångsteamet är en del av ordinarie verksamhet från och med 2015 för att ge extra vård och stöd för patienter som skrivits ut från sjukhuset. Syftet är att öka tryggheten, förbättra rehabiliteringen och minska återinläggningarna.
 • Avsiktsförklaring har skrivits under med Hyresbostäder för att få igång bygget av Norrköpings första trygghetsboende.
 • 28 korttidsplatser återöppnades på Timmermannen (27 i januari och ytterligare 7 i maj 2015) för att minska antalet personer som ligger kvar på sjukhuset trots att de är utskrivningsklara.
 • Delade turer för personalen har tagits bort.
 • Undersöker förutsättningarna för fler valmöjligheter och mer närproducerade matlådor i hemtjänsten.
 • Har påbörjat arbetet för att utveckla träffpunkterna genom att tillsätta en verksamhetsutvecklare och öka medverkan av ideella krafter.
 • Startat arbetet med att få grepp över ökade kostnaderna för hemtjänst.
 • Vi har avsatt 1,5 mkr 2015 och ytterligare 1,5 mkr 2016 för lönebidragsanställningar.
 • Pågår ett arbete för att stärka bemötandet i företagare- och medborgarkontakter.
 • Pågår ett arbete för att korta ned väntetider avseende plan och bygglov.
 • Förstärkt arbete för att snabba på och få bättre processer genom SESAM.
 • Ett nytt servicekontor är på väg att öppnas.
 • Öppnat separat servicetelefon för företagare.
 • Bredbandsutbyggnaden fortsätter i hela kommunen.
 • Områdesutvecklingsgruppen har börjat sitt för att utveckla olika kommun- och stadsdelar.
 • Man restaurerar och bygger om på lekparker.  Man har bl.a. återinvigt lekparken i Vrinnevi.
 • Utökat klippningen av gräsmattor.
 • Städning av staden – Håll Norrköping rent ska utökas.
 • Ytterligare steg i inre hamnen med åtta byggbolag.
 • Löst frågan om uteserveringarna.
 • Nya parkeringsautomater.
 • Återinvigt Hörsalsparken med trappa.
 • Vi har tillskapat en filmfond.
 • Avsatt resurser för att utveckla ”Attraktiva Norrköping”.
 • Säkerställt hög kvalitet inom scenkonsten genom att driva fram ett regionalt ansvarstagande.
 • Förstärkt resurserna till biblioteksverksamheten
 • Förstärkt resurserna till kulturskolan.
 • Möjliggjort för föreningar att vara delaktiga i ”fritids".
 • Utökat överskottsmål för att klara kommande investeringar.
 • En Ekonomikommission har arbetat med att hitta modeller för att klara kommande investeringsvolymer kopplat till Ostlänken.
 • Träff har genomförts med lokala företrädare för livsmedelsproduktion.
 • Arbetet med att introducera en lokal livsmedelsstrategi för kommunen pågår.
 • Köken byggs om för att kunna hantera mer lokal mat samt tillaga lokalt.
Pressinformation i pdf-format