Vår vision för norrköpings kommun

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makten ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism.

Centerpartiet ser vilken enorm potential Norrköping har!

Vi ser en framtid där Norrköpings kommun är en attraktiv plats för boende, företagande,
kultur och besöksnäring. Där stadskärnan är grön, barnomsorgen småskalig och näringslivet livskraftigt. Norrköping är den vackra hamnstaden med det goda livet! Hit lockas studenter, barnfamiljer, yrkesverksamma och äldre. Alla som söker mer livskvalitet kan trivas och känna sig hemma i Norrköping.

Med livskraftiga samhällen och en välmående landsbygd skapar vi möjligheter för generationsboenden, företagsetableringar och en trygg vardag. Vi ser en framtid där infrastruktur och samhällsfunktioner når alla våra invånare och där vi har god tillgång till närodlad mat.
Om vi ska nå visionen så måste vi bli bättre på att hushålla med de resurser som vi har. Vi måste lägga mer pengar på den kommunala kärnverksamheten; skola, vård och omsorg och vi måste skona den brukbara åkermarken som vi har i kommunen. Det behövs en ökad samverkan mellan olika delar av den kommunala organisationen. Mer helhetstänk, färre stuprör och bättre planerings-förutsättningar är grunden för en fungerande kommunal verksamhet.

Vi vill stärka din valfrihet, ge dig styrkan att forma ditt eget liv och livlinan
att hålla i de gånger som livet är tufft. Så skapar vi kraft åt varje människa!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.