Angående trafikröran vid Skarphagsskolan

Svar till Lars Huldt (NT 10/3) angående trafikröran vid Skarphagsskolan.

Vi är väl medvetna om att det ofta uppstår röriga trafiksituationer kring skolor under tiden barn hämtas och lämnas. I grund och botten är problemet en beteendefråga då allt fler föräldrar numera skjutsar sina barn till skolorna och därmed uppstår det trafikproblem. I takt med ökad biltrafik runt våra skolor ökar också otryggheten för gång- och cykeltrafikanter. Då väljer ännu fler att köra sina barn till skolan och cirkusen är igång.  Om fler valde cykel eller gång till skolorna i våra tätorter så vore det en säkrare skolväg och trafikproblemen mindre.  

För att försöka minska trafiken vid våra skolor har kommunen under flera år arbetat med skolreseplaner. Syftet har bl a varit att få föräldrar att skjutsa barnen i mindre utsträckning.  Tyvärr har arbetet gett dåligt resultat och har därför lagts ner. Ska man nå ett resultat måste det finnas ett intresse från alla parter, kommunen klarar det inte själva. Att inte tillåta biltrafik vid våra skolor kunde vara ett alternativ som också har diskuterats. Min bedömning är dock att en sådan åtgärd bara riskerar att flytta problematiken till en angränsande gata eller väg och inget är då vunnet.  

Tekniska kontoret deltar dock aktivt i utformning av parkeringar, hämta-lämnazoner m.m. kring våra skolor för att göra lösningen så bra som möjligt. Vi har även ett ansvar att påverka människors val av resesätt. Här är det givetvis viktigt att det finns säkra gång- och cykelvägar som ett alternativ till bilen där så är möjligt.

Karin Jonsson (C) ordförande i tekniska nämnden