Lättare att leva på landet!

Exempelbild

Denna vecka arrangeras landsbygdsriksdagen på Gotland. Centerpartiet är självklart där. Landsbygden har en enorm potential. Därför måste det bli enklare att bo, leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Här är några av våra viktigaste förslag för att göra det möjligt. Vi kallar det vårt landsbygdspolitiska manifest.

Beslut ska tas nära dem som påverkas. Regler som i dag beslutas i Stockholm kan ofta tas lokalt. Offentlig och kommersiell service ska finnas i hela landet. Utan jobbskaparna stannar landsbygden. Det måste bli enklare och billigare att vara småföretagare. Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna kraftigt för den första anställda och för ungdomar. Vi vill satsa på besöksnäringen, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin samt undanta företagslokaler och gårdsbutiker på landsbygden från krav på bygglov.

I dag är bredbandstäckningen alldeles för dålig i stora delar av Sverige. Vi lägger en extra miljard på bredband på landsbygden, vilket innebär bredbandsanslutning för minst 50 000 hushåll.

Centerpartiet vill se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger möjlighet att bygga i attraktiva områden. Kommunerna bör få större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

Man ska kunna känna sig trygg var man än bor. Polisen måste vara närvarande i alla delar av Sverige. Vi vill öka polisens anslag med 2,4 miljarder kronor, vilket ger ytterligare 2000 poliser. Vi lägger dessutom 140 miljoner på att prioritera vardagsbrottsligheten.

Landsbygdens livsmedelsproducenter lever under hård konkurrens från länder där krav på miljö och djurhållning är lägre. Inte minst svenska mjölkbönder har det mycket tufft. En ny livsmedelsstrategi måste innehålla åtgärder som minskar regelkrångel och kostnader samtidigt som den skapar förutsättningar för fortsatt omsorg om miljö och djur. Vi vill även sänka dieselskatten för gröna näringar med 200 miljoner mer än regeringen

Att bruka skog är grunden för ett hållbart Sverige. Dock ser vi hur feltolkningar av bland annat art- och habitatdirektivet förhindrar normalt skogsbruk. Detta måste lösas om skogsbruket ska utvecklas.

Landsbygden är beroende av fungerande transporter. Därför lägger vi i kommande budgetar ytterligare resurser på järnvägen. Bygga och underhålla enskilda vägar måste bli billigare och enklare.

Äganderätten är en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Det man äger vårdar och utvecklar man. Att stå upp för människors frihet och rätt att bruka mark och driva företag är därför viktigt för landsbygdens utveckling.

Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson

Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Karin Jonsson (C), kommunalråd Norrköpings kommun