Siktet på Kvartettens andra "Halvlek" i mandatperioden 14-18

Norrköping utvecklas starkt. Befolkningen fortsätter öka med i storleksordningen 1500-1700 invånare per år. Vi har under kort tid gått från bostadsöverskott till bostadsbrist. Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart och ligger nu på nivåer vi aldrig sett i Norrköping. Från att ha byggts runt 200 lägenheter om året ligger vi nu på över 1000 lägenheter per år. 

Även arbetsmarknaden fortsätter utvecklas positivt. Om man bara tittar på måttet nyanmälda lediga jobb hos arbetsförmedlingen är ökningen dramatisk. Omkring 450 arbetslösa Norrköpingsbor får arbete varje månad vilket ligger väl i nivå med Uppsala och andra jämförbara städer. Vi har många företag som visar intresse för att etablera och utveckla sin verksamhet i vår kommun. En i grunden positiv utveckling som visar att Norrköping är en attraktiv ort att bo och verka i. 

Den starka utvecklingen vi har och som vi kommer att se under överskådlig tid föder dock utmaningar på den offentliga servicen. Vi behöver fler platser i skola och förskola när befolkningen ökar. Vi behöver mark för bostadsbyggande och för att möta de företag som vill utveckla och flytta sin verksamhet till Norrköping. Vi behöver möta behoven inom omsorgen. Utmaningen är alltså dubbel, dels att säkerställa och utveckla kvaliteten inom skolan och omsorgen och samtidigt möjliggöra den kraftiga expansion vi står inför.

De mål Kvartetten satt upp för mandatperioden om ett bättre näringslivsklimat, fler som klarar kunskapsmålen i skolan och en trygg ålderdom kräver en förstärkning av den verksamhet vi har idag. Mot den bakgrunden valde Kvartetten att förstärka intäkterna genom att höja skatten med 50 öre. En förstärkning med 134 miljoner kronor som går till att stärka kvaliteten i skolan och omsorgen och till att möjliggöra en fortsatt stark utveckling av Norrköping.

Kvartettens målsättning ligger fast. Under första halvlek har vi tagit många steg i rätt riktning men en hel del arbete återstår. Därför kommer vi under andra halvlek att lägga extra stort fokus på några områden:

  • Den viktigaste frågan för hela kommunen är att ge barn och ungdomar bästa start i livet och därför är förbättrade skolresultat vår viktigaste utmaning. Det mest oroväckande är att alla barn inte har samma förutsättningar och att skillnaderna ökar. Därför vill vi göra riktade insatser på skolor med sjunkande skolresultat och vi vill förstärka tidiga insatser. Framför allt måste förskolan göras tillgänglig för dem som behöver mest stöd. Därför vill vi se till att barn med arbetslösa föräldrar får den tid de har rätt till. 

  • Norrköping växer och antalet jobb ökar kraftigt. Vi behöver göra mer för att rusta norrköpingsborna för de jobb som skapas, därför avsätter vi mer pengar till vuxenutbildning och yrkesutbildning. Men vi behöver också mer draghjälp från statens sida. Därför kommer vi driva på för att Campus Norrköping byggs ut med 1000 nya platser och mer forskning i höstens budget.

  • Ålderdomen ska man inte behöva oroa sig för, när behoven uppstår ska man få stöd. Det är centralt. Därför kommer vi fortsätta med utbyggnad och modernisering av SÄBO och utvecklar valfriheten i hemtjänsten för att alla ska känna trygghet.

Läs mer här om vad som hänt i kommunen sedan Kvartetten tillträdde!