Norrköping fortsätter utvecklas starkt!

Befolkningen fortsätter öka i storleksordningen 1500-1700 invånare per år. Vi har under kort tid gått från överskott till brist på bostäder. Bostadsbyggandet har tagit fart och från att det har byggts runt 200 lägenheter om året ligger vi nu på över 1000 lägenheter per år.

Även arbetsmarknaden utvecklas positivt. Antalet nyanmälda jobb hos arbetsförmedlingen ökar dramatisk. Omkring 450 arbetslösa Norrköpingsbor får arbete varje månad vilket ligger i nivå med Uppsala och andra jämförbara städer. Vi har många företag som visar intresse för att etablera och utveckla sin verksamhet i vår kommun. I grunden en positiv utveckling som visar att Norrköping är en attraktiv ort att bo och verka i.

Den starka utvecklingen föder dock utmaningar. Vi behöver fler platser i skola och förskola, vi behöver mark för bostadsbyggande och för de företag som vill utveckla och flytta sin verksamhet till Norrköping och vi behöver möta behov inom omsorgen. Utmaningen är dubbel, dels att säkerställa och utveckla kvaliteten inom skolan och omsorgen och samtidigt möjliggöra den expansion vi står inför.

Våra mål om ett bättre näringslivsklimat, fler som klarar kunskapsmålen i skolan och en trygg ålderdom kräver förstärkning av dagens verksamhet. Under första halvlek har vi tagit många steg i rätt riktning men arbete återstår. Därför kommer vi under andra halvlek att lägga mycket fokus på några områden.

Alla barn och ungdomar ska få en bra start i livet. Därför fortsätter vi utveckla arbetet med tidiga insatser med nya arbetssätt och förbättrad samverkan. Vi vill bättre ta vara på kompetensen i förskolan och utveckla föräldrastödet i samverkan med bl a familjecentralerna. 

Även förbättrade skolresultat är en av våra viktigaste utmaningar. Det är oroväckande att skillnaderna ökar, och vi vill rikta insatser på skolor med sjunkande skolresultat samt förstärka tidiga insatser. Förskolan måste göras tillgänglig för dem som behöver mest stöd. Barn med arbetslösa föräldrar måste få den tid de har rätt till.

Vi ska fortsätta förbättra kommunens service och underlätta för företag att etablera sig och att växa. Utbildning och behov av arbetskraft måste matchas för att få fler i arbete. Därför avsätter vi mer pengar till vuxen- och yrkesutbildning och vi kommer driva på för att Campus Norrköping byggs ut med 1000 nya platser och mer forskning i höstens statsbudget.

Ålderdomen ska vara trygg. När behoven uppstår ska man få stöd. Därför kommer vi fortsätta med utbyggnad av äldreboenden och utveckla valfriheten i hemtjänsten för allas trygghet.

Klimatfrågan är utan tvekan vår tids ödesfråga och kräver engagemang på alla nivåer. Kvartetten har tagit initiativ till skärpning av våra miljömål men mer måste göras för att vi ska bli en hållbar kommun. 

Sammantaget utgör detta en hög ambitionsnivå för fler jobb samt bättre kvalitet i skolan och omsorgen.

Karin Jonsson (C)
Lars Stjernkvist (S)
Kikki Liljeblad (S)
Olle Johansson (S)
Reidar Svedahl (L)
Eva-Britt Sjöberg (Kd)