Inget är viktigare än utbildning!

För att uppgången i Norrköping ska komma alla till del finns det inget viktigare än att förbättra skolresultaten och minska dagens allt för stora skillnader mellan våra skolor. Det är också den viktigaste insatsen för att klara av vår andra stora utmaning, nämligen att få ner arbetslösheten. Därför fortsätter vi att förstärka skolan i den budget som vi presenterar idag.

För det första vill vi göra mer för att barn tidigt ska lära sig skriva och räkna. Läs- och skrivsatsningen fortsätter och vi satsar totalt cirka 20 miljoner på tidiga insatser. Vi vet att förskolan spelar en avgörande roll. Därför avsätter vi bland annat resurser för att kunna söka upp föräldrar till barn som idag inte får del av förskolans pedagogik och för att möta behovet av mindre barngrupper genom så kallat familjedaghem.

För det andra gör vi riktade insatser på skolor med särskilt stora utmaningar. Med tvålärarsystem vill vi ge alla barn en chans att klara skolan med godkända resultat. Vi vet att det går att vända utvecklingen. Många skolor har redan i dag förbättrat sina resultat, och nu gäller det att se till att alla lärare och rektorer får de förutsättningar som krävs för att alla skolor ska bli bra skolor. Våra riktade insatser uppgår till cirka 25 miljoner kronor.

Vi ser som sagt en tydlig uppgång i Norrköping. Byggkranarna är fler än på väldigt länge. Befolkningen ökar. Jobben blir fler och ökar snabbare än i riket. Arbetslösheten är fortfarande oacceptabelt hög men sjunker snabbare än i riket. I det lokala näringslivet finns en påtaglig optimism, och med ostlänkens byggstart nästa år kommer företagen att få en ytterligare skjuts framåt.

Uppgången fortsätter inte automatiskt, utan måste mötas med en aktiv politik för ett bättre företagsklimat. Därför vill vi avsätta ytterligare pengar för att kunna ge ett växande näringsliv bättre service. Vi behöver få fram mer mark och fler detaljplaner och ge annan service för att Norrköping ska bi en ännu attraktivare kommun.

Norrköping ska även fortsätta utvecklas som en kommun där det ska vara lätt att leva hållbart. Som ett led i det arbetet föreslår vi en rad cykelfrämjande åtgärder. Bland annat handlar det om att knyta ihop cykelstråk, och att förbättra på andra sätt för att kunna använda cykeln.

Uppgången leder inte automatiskt till att skillnaderna i vår stad automatiskt minskar. Många är otrygga i sin vardag. Gängkriminalitet och brottslighet hotar både enskilda och riskerar hämma kommunens utveckling. Sambandet med droger är tydligt och därför är kampen mot droger också en kamp mot kriminaliteten.

Flyktinginvandringen tillför Sverige och Norrköping nya erfarenheter och kunskaper och inte minst arbetskraft, men riskerar också leda till spänningar och konflikter. Den ökade otryggheten påverkar också påtagligt den lokala politiska debatten.

Vi tar otryggheten på allvar. Det är därför som vi vill fortsätta utveckla skolan i hela vår kommun. En bra skolstart är bästa tänkbara grund för den enskilde och det viktigaste vi kan göra för en bra utveckling i hela kommunen. Dessutom krävs insatser som ger snabbare effekt. Vi vill öka tryggheten på gator och torg genom att bra samarbete med polis och andra myndigheter men också med trygghetsskapande åtgärder som belysning med mera.

Och framför allt; vi vill göra mer för att pressa ner arbetslösheten. Vår budget betyder att med tidigare satsningar kommer välfärden att förstärkas med ungefär 500 personer. Vi har kraftigt utökat vuxenutbildningen och fortsätter göra så. I samverkan med arbetsförmedlingen gör vi mer för att stödja dem som står långt från arbetsmarknaden.

Vi i Kvartetten tog över ansvaret för Norrköping för två år sedan. Det har varit två intensiva år. Vi ser som sagt en tydlig uppgång. När det gäller byggande, jobben och ekonomin har utvecklingen verkligen vänt. Men vi är inte nöjda. Nu ska vi se till att hela Norrköping växer och att vi vänder utvecklingen i skolan och stärker stödet till skolor med de svåraste utmaningarna.

Karin Jonsson (C) Kommunalråd 
Lars Stjernkvist (S) Kommunstyrelsens ordförande
Kikki Liljeblad (S) Kommunalråd
Olle Johansson (S) Kommunalråd
Reidar Svedahl (L) Kommunalråd
Eva-Britt Sjöberg (Kd) Kommunalråd