Allt att vinna på ökad cyklism

Det är viktigt att skapa utrymme för alla typer av transportslag och ha fler än bara bilister i åtanke när vägar underhålls och förbättras.

För att nå de klimatmål som Miljömålsberedningen enats om och som riksdagen förhoppningsvis får på sitt bord snarast, är det viktigt att minska utsläppen från resande. Ett viktigt sätt att göra detta är att ändra färdsätten som människor nyttjar. Allra bäst ur ett miljö- och hälsoperspektiv är om vi går eller cyklar. För att göra det möjligt finns det ett flertal åtgärder som behöver genomföras för att underlätta för cyklismen och skapa tydligare och enklare regler. Centerpartiet har motionerat i Riksdagen om en rad förslag på åtgärder.

Många vägar i Sverige har behov av underhållsåtgärder och förbättringar. Det handlar bland annat om att förverkliga nollvisionen om inga döda och allvarligt skadade i trafiken. I det arbetet är det vanligt att göra om vägar till mötesfria vägar med 2+1-sträckning med räfflor i vägbanan. Detta är en viktig åtgärd för att minska antalet bilolyckor. Tyvärr för detta ibland med sig, på sträckor där man inte breddar vägbanan på ett bra sätt, att cyklister, elcyklister och mopedister trängs undan och inte vågar köra längs med vägen. Här krävs ett helhetstänk och en annan syn från planerande myndigheter. Både cyklister, elcyklister och mopedister berörs av dessa förändringar till det sämre. Dessa transportslag är förhållandevis miljövänliga relativt bilen. Elcyklarna har också fått ett verkligt genomslag och är nu ett reellt alternativ till bilpendling för många. Det är därför viktigt att skapa utrymme för alla typer av transportslag och ha fler än bara bilister i åtanke när vägar underhålls och förbättras. Med Centerpartiets motion vill vi uppmana regeringen att ge de myndigheter och beslutande församlingar som ansvarar för vägar och dess byggnation i uppdrag att se till samtliga trafikslag.

Många kommuner som arbetar aktivt med trafiksäkerhet väljer att markera hela eller delar av cykelbanan med färg, exempelvis vid trafikkorsningar. Detta för att uppmärksamma bilar och andra trafikanter på att det är en cykelbana. Ambitionen är god och på många håll eftertraktad. Det finns dock ingen standardisering kring färgval och färger som röd, blå eller grön används. Centerpartiet har motionerat om att införa en nationell standardisering av färgval som skulle öka tydligheten och trafiksäkerheten.

Reglerna kring vem som har väjningsplikt, eller som vem som ska ge tillfälle att passera är många gånger snåriga. En hel del tror att cyklister alltid har väjningsplikt mot bilister, men så är icke fallet, även om det gäller i många fall. Här finns mycket att göra, inte minst när det gäller skillnaden mellan cykelpassager och cykelöverfarter. Ett exempel på där lagstiftningen skulle kunna förenklas är att bilister både in i och ut ur en rondell ska ha väjningsplikt mot korsande cykelbana (som ju ofta finns i en yttre cirkel runt rondellen). En förändring och förenkling ligger i linje med både trafiksäkerhetsintresset och samhällets mål om att öka cyklismen.

I Norrköping har den styrande kvartetten (C, F, KD,S) beslutat om satsningar på åtgärder som ska främja cyklismen, vilket är viktigt för att nå samma framgång för cykeln som det blivit i flertalet utländska städer. Genom ökad cyklism vinner vi inte bara klimatfördelar, vi vinner också en ökad folkhälsa och ökad yta i städerna att nyttja till andra ändamål eftersom stillastående cyklar inte behöver samma utrymme som stillastående bilar. Det finns med andra ord allt att vinna på att öka cyklismen.

Rickard Nordin Riksdagsledamot för Centerpartiet

Christian Widlund Vice ordförande Centerpartiet i Norrköping