Öppet svar till NT:s ledarsida

Svar till Hans Stigssons ledare den 5 maj 2017

Tack för möjligheten att förklara oss närmare. Historiskt har vi haft ett gott samarbete med Moderaterna i Norrköpings kommun och i de flesta fall har vi det på nämndnivå även under nuvarande mandatperiod. Dock har Moderaternas främsta företrädare på många sätt distanserat sig från oss övriga allianspartier. Det hårda tonläget och den tråkiga attityden är inte bara nedslående för det politiska samtalsklimatet utan vi ser det också som ett uttryck för bristande ledarskap.

I Norrköpings kommun har vi inte haft så mycket borgerligt inflytande i politiken på mycket länge som med den nuvarande politiska ledningen. Därför ställer vi oss frågande till varför Moderaterna i de flesta avseenden kritiserar utvecklingen i Norrköping. Det är mycket förvånande att ett alliansparti så kraftigt klandrar en politisk majoritet som innehåller tre av fyra allianspartier.

Sedan Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingår i den politiska ledningen har Norrköpings kommun bland annat lyft i näringslivsranking, utökat antalet särskilda boendeplatser, beslutat införa lagen om valfrihet (LOV), tillfört mer resurser till skolan och satsat mer i kommunens ytterområden, på familjepolitiken och på miljöpolitiken. Trots detta kritiserar Moderaternas främsta företrädare ständigt utvecklingen och den politiska majoriteten.

Därmed förkastar de det allianssamarbete som faktiskt finns i Norrköping, vilket både förbryllar och förvånar.

Vi känner stor tveksamhet till Moderaternas strategi att kritisera allianspartiernas (L, C och KD) arbete för Norrköpings kommun och samtidigt förespråka ett politiskt samarbete nästkommande mandatperiod. Denna strategi visar svaga tecken på samarbetsförmåga och samarbetsvilja från Moderaternas sida.

Det är beklagligt att Moderaterna i Norrköping, de senaste åren, framstår som mer och mer splittrade och att de politiska förslagen ofta är populistiska, ofinansierade och ibland även orealistiska. Ett politiskt samarbete i en kommun kräver ömsesidig respekt och förtroende, något vi idag tyvärr saknar för Moderaternas främsta företrädare i Norrköping.

Karin Jonsson (C)
Reidar Svedahl (L)
Eva-Britt Sjöberg (KD)